Thursday, 31 December 2015

Versetul zilei

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

1 Corinteni, 12:7

Wednesday, 30 December 2015

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 29 December 2015

Versetul zilei

„Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!" 

Apocalipsa, 22:7

Monday, 28 December 2015

Versetul zilei

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. 

Romani, 4:13

Sunday, 27 December 2015

Versetul zilei

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său! 

Psalmi, 146:5 

Saturday, 26 December 2015

Versetul zilei

Indurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite.

Iuda, 1:2

Friday, 25 December 2015

Versetul zilei

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi." 

Matei, 1:23 

Thursday, 24 December 2015

Versetul zilei

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. 

Proverbe, 28:13

Wednesday, 23 December 2015

Versetul zilei

Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi. 

Luca, 6:19

Tuesday, 22 December 2015

Versetul zilei

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; 

1 Timotei, 5:1 

Monday, 21 December 2015

Versetul zilei

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni, 3:17

Sunday, 20 December 2015

Versetul zilei

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 

Isaia, 53:5

Friday, 18 December 2015

Versetul zilei

Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare! 

Proverbe, 12:7

Thursday, 17 December 2015

Versetul zilei

Feriţi-vă de orice se pare rău. 

1 Tesaloniceni, 5:22

Wednesday, 16 December 2015

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 

1 Ioan, 1:9

Tuesday, 15 December 2015

Versetul zilei

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 

1 Tesaloniceni, 5:9

Monday, 14 December 2015

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Sunday, 13 December 2015

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Saturday, 12 December 2015

Versetul zilei

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! 

Iacob, 4:17

Friday, 11 December 2015

Versetul zilei

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 

Ioan, 17:21 

Thursday, 10 December 2015

Versetul zilei

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 

Galateni, 3:27

Wednesday, 9 December 2015

Versetul zilei

Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. 

Proverbe, 22:9

Tuesday, 8 December 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea."

Ioan, 9:11 

Monday, 7 December 2015

Versetul zilei

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră 

Efeseni, 4:26 

Saturday, 5 December 2015

Versetul zilei

De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni, 4:8

Friday, 4 December 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Thursday, 3 December 2015

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6 

Wednesday, 2 December 2015

Versetul zilei

Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!" 

Iona, 4:11

Tuesday, 1 December 2015

Versetul zilei

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 

2 Petru, 3:15

Monday, 30 November 2015

Versetul zilei

 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. 

Efeseni, 2:22

Saturday, 28 November 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11

Friday, 27 November 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Thursday, 26 November 2015

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 25 November 2015

Versetul zilei

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 

Matei, 11:29

Tuesday, 24 November 2015

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

Monday, 23 November 2015

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." 

Matei, 3:2

Sunday, 22 November 2015

Versetul zilei

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. 

Marcu, 14:38

Saturday, 21 November 2015

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 

Psalmi, 7:10

Friday, 20 November 2015

Versetul zilei

Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 

Efeseni, 5:9

Thursday, 19 November 2015

Versetul zilei

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.

Proverbe, 5:15

Wednesday, 18 November 2015

Versetul zilei

Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. 

Psalmi, 104:33

Tuesday, 17 November 2015

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 

1 Ioan, 5:1

Monday, 16 November 2015

Versetul zilei

Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. 

Naum, 1:7 

Sunday, 15 November 2015

Versetul zilei

Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. 

Marcu, 13:23

Saturday, 14 November 2015

Versetul zilei

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. 

Coloseni, 3:14

Friday, 13 November 2015

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu, 8:12

Thursday, 12 November 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate. 

Ecclesiast, 7:19

Wednesday, 11 November 2015

Versetul zilei

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. 

Proverbe, 13:10

Tuesday, 10 November 2015

Versetul zilei

Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. 

Psalmi, 11:4

Monday, 9 November 2015

Versetul zilei

ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 

Iuda 1:21

Sunday, 8 November 2015

Versetul zilei

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, 

Ioan, 5:22

Saturday, 7 November 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte mai departe Domnul: „La vremea îndurării, Te voi asculta, şi în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; 

Isaia, 49:8

Thursday, 5 November 2015

Versetul zilei

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? 

Evrei, 12:7

Wednesday, 4 November 2015

Versetul zilei

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. 

Proverbe, 9:12

Tuesday, 3 November 2015

Versetul zilei

Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteile, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor." 

1 Samuel, 7:3

Monday, 2 November 2015

Versetul zilei

Ci „oricine se laudă să se laude în Domnul." 

2 Corinteni, 10:17

Sunday, 1 November 2015

Versetul zilei

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? 

Luca, 13:4

Saturday, 31 October 2015

Versetul zilei

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 

Filipeni, 4:8

Friday, 30 October 2015

Versetul zilei

Mulţi vor fi curăţaţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. 

Daniel, 12:10

Thursday, 29 October 2015

Versetul zilei

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui." 

Ioan, 6:27

Wednesday, 28 October 2015

Versetul zilei

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

1 Petru, 4:10

Tuesday, 27 October 2015

Versetul zilei

Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune! 

Ecclesiast, 9:10

Monday, 26 October 2015

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Sunday, 25 October 2015

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Saturday, 24 October 2015

Versetul zilei

 Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Luca, 4:4 

Friday, 23 October 2015

Versetul zilei

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 

Galateni, 5:16 

Thursday, 22 October 2015

Versetul zilei

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 

Romani, 6:12

Wednesday, 21 October 2015

Versetul zilei

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Efeseni, 5:2

Tuesday, 20 October 2015

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Ecclesiast, 12:11

Monday, 19 October 2015

Versetul zilei

Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. 

Psalmi, 145:8

Sunday, 18 October 2015

Versetul zilei

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 

1 Timotei, 4:16

Saturday, 17 October 2015

Versetul zilei

Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale. 

Isaia, 64:8 

Friday, 16 October 2015

Versetul zilei

Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. 

Coloseni, 3:11

Thursday, 15 October 2015

Versetul zilei

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! 

Psalmi, 112:1

Wednesday, 14 October 2015

Versetul zilei

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. 

Romani, 13:8

Tuesday, 13 October 2015

Versetul zilei

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Monday, 12 October 2015

Versetul zilei

Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. 

Ioan, 13:15 

Sunday, 11 October 2015

Versetul zilei

dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. 

Iov, 8:6

Saturday, 10 October 2015

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4 

Friday, 9 October 2015

Versetul zilei

A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Coloseni, 2:14

Thursday, 8 October 2015

Versetul zilei

Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! 

Ecclesiast, 11:1

Wednesday, 7 October 2015

Versetul zilei

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 

1 Tesaloniceni, 5:8

Tuesday, 6 October 2015

Versetul zilei

Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 

Romani, 6:2

Monday, 5 October 2015

Versetul zilei

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia, 54:10 

Sunday, 4 October 2015

Versetul zilei

Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui. 

Mica, 7:9

Saturday, 3 October 2015

Versetul zilei

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

Coloseni, 3:13 

Friday, 2 October 2015

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6 

Wednesday, 30 September 2015

Versetul zilei

Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, 

Psalmi, 9:2

Tuesday, 29 September 2015

Versetul zilei

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 

Filipeni, 3:7

Monday, 28 September 2015

Versetul zilei

Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat." 

Faptele Apostolilor, 10:15

Sunday, 27 September 2015

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint." 

Isaia, 52:3

Saturday, 26 September 2015

Versetul zilei

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 

Ecclesiast, 12:8

Friday, 25 September 2015

Versetul zilei

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Romani, 5:2

Thursday, 24 September 2015

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Wednesday, 23 September 2015

Versetul zilei

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va şi secera. 

Galateni, 6:7

Tuesday, 22 September 2015

Versetul zilei

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.

Proverbe, 10:8

Monday, 21 September 2015

Versetul zilei

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; 

Romani, 6:6

Sunday, 20 September 2015

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Saturday, 19 September 2015

Versetul zilei

 Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii. 

Galateni, 6:4

Friday, 18 September 2015

Versetul zilei

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!

Isaia, 65:24 -

Thursday, 17 September 2015

Versetul zilei

„Da, Doamne", I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume." 

Ioan, 11:27

Wednesday, 16 September 2015

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Tuesday, 15 September 2015

Versetul zilei

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6 

Monday, 14 September 2015

Versetul zilei

Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăieşte." Şi a crezut el şi toată casa lui. 

Ioan, 4:53

Saturday, 12 September 2015

Versetul zilei

Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul şi spune omului până şi gândurile lui. El preface zorile în întuneric şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul Dumnezeul oştirilor este numele Lui. 

Amos, 4:13

Friday, 11 September 2015

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni, 4:6 

Thursday, 10 September 2015

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Wednesday, 9 September 2015

Versrtul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!" 

Ioan, 6:20

Tuesday, 8 September 2015

Versetul zilei

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Luca, 3:8

Monday, 7 September 2015

Versetul zilei

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. 

Proverbe, 12:13

Sunday, 6 September 2015

Versetul zilei

 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan, 2:17

Saturday, 5 September 2015

Versetul zilei

Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe, 28:9 

Thursday, 3 September 2015

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8 

Wednesday, 2 September 2015

Versrtul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8 

Tuesday, 1 September 2015

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

Monday, 31 August 2015

Versrtul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Sunday, 30 August 2015

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 

1 Corinteni, 2:14

Friday, 28 August 2015

Versetul zilei

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. 

9 Proverbe, 4:7

Thursday, 27 August 2015

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Wednesday, 26 August 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6 

Tuesday, 25 August 2015

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 24 August 2015

Versetul zilei

Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 

Galateni, 4:9

Sunday, 23 August 2015

Versetul zilei

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!"

Osea, 6:3

Saturday, 22 August 2015

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Galateni, 2:6

Friday, 21 August 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 

Isaia, 56:1

Thursday, 20 August 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 

Luca, 10:27

Wednesday, 19 August 2015

Versetul zilei

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 

Romani, 11:33

Sunday, 16 August 2015

Versetul zilei

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. 

Proverbe, 28:5

Saturday, 15 August 2015

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Friday, 14 August 2015

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Thursday, 13 August 2015

Versrtul zilei

Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!" 

Daniel, 6:22

Wednesday, 12 August 2015

Versetul zilei

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni, 3:20

Tuesday, 11 August 2015

Versetul zilei

Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. 

Iosua, 3:17

Monday, 10 August 2015

Versetul zilei

Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. 

Ieremia, 20:13

Sunday, 9 August 2015

Versetul zilei

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

Romani, 9:16

Saturday, 8 August 2015

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti." 

Luca, 4:8

Friday, 7 August 2015

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: 

Psalmi, 13:5

Thursday, 6 August 2015

Versetul zilei

Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! 

Isaia, 65:2 

Wednesday, 5 August 2015

Versetul zilei

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. 

Daniel, 2:20 

Tuesday, 4 August 2015

Versetul zilei

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 

Coloseni, 1:15 

Monday, 3 August 2015

Versetul zilei

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Matei, 7:7

Sunday, 2 August 2015

Versetul zilei

Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei"; 

Ecclesiast, 12:1

Friday, 31 July 2015

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos 

1 Timotei, 2:5

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos 

1 Timotei, 2:5

Thursday, 30 July 2015

Versetul zilei

şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov, 1:21

Wednesday, 29 July 2015

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Tuesday, 28 July 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Monday, 27 July 2015

Versetul zilei

Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 

Ecclesiast, 7:3

Sunday, 26 July 2015

Versetul zilei

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. 

2 Ioan, 1:8 

Saturday, 25 July 2015

Versetul zilei

Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi, 150:6

Friday, 24 July 2015

Versetul zilei

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. 

1 Ioan, 3:7 

Thursday, 23 July 2015

Versetul zilei

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! 

Psalmi, 131:3

Wednesday, 22 July 2015

Versetul zilei

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 

Iacob, 2:10

Tuesday, 21 July 2015

Versetul zilei

Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima. 

Ecclesiast, 7:7

Monday, 20 July 2015

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.

 Filipeni, 3:3

Sunday, 19 July 2015

Versetul zilei

Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său. 

Proverbe, 27:8 

Saturday, 18 July 2015

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

Ioan, 14:6

Friday, 17 July 2015

Versetul zilei

Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea! 

Mica, 7:8

Thursday, 16 July 2015

Versetul zilei

Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre. 

1 Samuel, 17:47

Wednesday, 15 July 2015

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 

Coloseni, 3:2

Tuesday, 14 July 2015

Versetul zilei

Nu vă mai încredeţi, dar, în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el? 

Isaia, 2:22 

Monday, 13 July 2015

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Sunday, 12 July 2015

Versetul zilei

Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. 

1 Samuel, 2:2

Saturday, 11 July 2015

Versetul zilei

 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. 

Ioan, 16:33

Friday, 10 July 2015

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Thursday, 9 July 2015

Versetul zilei

Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 

2 Petru, 2:21

Wednesday, 8 July 2015

Versetul zilei

Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume. 

Zaharia, 14:9

Tuesday, 7 July 2015

Versetul zilei

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 

Romani, 6:13

Monday, 6 July 2015

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9 

Sunday, 5 July 2015

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5 

Saturday, 4 July 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Friday, 3 July 2015

Versetul zilei

Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. 

Ioan, 9:33 

Thursday, 2 July 2015

Versetul zilei

Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 

Ecclesiast, 12:13

Tuesday, 30 June 2015

Versetul zilei

Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele voi: aceasta este slava voastră. 

Efeseni, 3:13

Monday, 29 June 2015

Versetul zilei

Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 

Tefania, 2:3

Sunday, 28 June 2015

Versetul zilei

Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 

1 Petru, 2:1 

Saturday, 27 June 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.".

 Ioan, 9:11

Friday, 26 June 2015

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Thursday, 25 June 2015

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Wednesday, 24 June 2015

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!" Îndată a fost curăţată lepra lui.

Matei, 8:3

Tuesday, 23 June 2015

Versetul zilei

Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?

Proverbe, 6:9

Monday, 22 June 2015

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti." 

Luca, 4:8 

Sunday, 21 June 2015

Versetul zilei

Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10 

Saturday, 20 June 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea! 

Marcu, 10:15

Friday, 19 June 2015

Versetul zilei

Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul. 

Ieremia, 39:18

Thursday, 18 June 2015

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Wednesday, 17 June 2015

Versetul zilei

 Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii? 

Faptele Apostolilor, 26:8

Tuesday, 16 June 2015

Versetul zilei

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 

Iacob, 3:14

Monday, 15 June 2015

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12 -

Saturday, 13 June 2015

Versrtul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate. 

Ioan, 7:24

Friday, 12 June 2015

Versetul zilei

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării! 

Psalmi, 65:5 

Thursday, 11 June 2015

Versetul zilei

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. 

Tit, 3:5

Wednesday, 10 June 2015

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Tuesday, 9 June 2015

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Monday, 8 June 2015

Versetul zilei

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. 

Proverbe, 9:10 

Sunday, 7 June 2015

Versetul zilei

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! 

Psalmi, 131:3 

Saturday, 6 June 2015

Versetul zilei

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. 

1 Timotei, 4:8

Friday, 5 June 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Thursday, 4 June 2015

Versetul zilei

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 

2 Petru, 3:10

Wednesday, 3 June 2015

Versetul zilei

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 

Efeseni, 4:5 

Tuesday, 2 June 2015

Versetul zilei

Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. 

Proverbe, 26:2 

Sunday, 31 May 2015

Versrtul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. 

Ioan, 4:14 

Saturday, 30 May 2015

Versetul zilei

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 

Romani, 5:8 

Friday, 29 May 2015

Versetul zilei

Atunci am zis: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!" Totuşi înţelepciunea săracului este dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă. 

Ecclesiast, 9:16

Thursday, 28 May 2015

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi? 

Iov, 4:7 

Wednesday, 27 May 2015

Versetul zilei

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. 

Coloseni, 2:8

Tuesday, 26 May 2015

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei, 4:7 

Monday, 25 May 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi,  care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Saturday, 23 May 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11 

Thursday, 21 May 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Wednesday, 20 May 2015

Versetul zilei

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 

Romani, 5:5

Tuesday, 19 May 2015

Versetul zilei

Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!" Şi numeşte priceperea prietena ta 

Proverbe, 7:4 

Monday, 18 May 2015

Versetul zilei

Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea." 

Marcu, 7:10

Sunday, 17 May 2015

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Saturday, 16 May 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2 

Friday, 15 May 2015

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Ecclesiast, 12:11 

Thursday, 14 May 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el." 

Isaia, 56:8

Wednesday, 13 May 2015

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Tuesday, 12 May 2015

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8

Monday, 11 May 2015

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni, 8:2

Sunday, 10 May 2015

Versetul zilei

Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur." 

Romani, 9:15

Saturday, 9 May 2015

Versetul zilei

Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 4:6 

Friday, 8 May 2015

Versetul zilei

Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te", şi unei pietre mute: „Trezeşte-te!" Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh care s-o însufleţească. 

Habacuc, 2:19 

Thursday, 7 May 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Wednesday, 6 May 2015

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Tuesday, 5 May 2015

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Monday, 4 May 2015

Versetul zilei

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. 

Iacob, 3:2

Sunday, 3 May 2015

Versetul zilei

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. 

Proverbe, 11:2

Saturday, 2 May 2015

Versetul zilei

 Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri. 

Marcu, 8:38

Friday, 1 May 2015

Versetul zilei

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 

1 Ioan, 2:1 

Thursday, 30 April 2015

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Wednesday, 29 April 2015

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Tuesday, 28 April 2015

Versetul zilei

ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi. 

1 Tesaloniceni, 3:13

Monday, 27 April 2015

Versetul zilei

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. 

Psalmi, 84:11

Sunday, 26 April 2015

Versetul zilei

 Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6

Friday, 24 April 2015

Versetul zilei

Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 

2 Samuel, 7:18 

Wednesday, 22 April 2015

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Tuesday, 21 April 2015

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Monday, 20 April 2015

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!" 

Ioan, 6:20

Sunday, 19 April 2015

Versetul zilei

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. 

Romani, 4:13

Saturday, 18 April 2015

Versetul zilei

 Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. 

Proverbe, 28:17

Friday, 17 April 2015

Versetul zilei

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.

 Zaharia, 3:7

Thursday, 16 April 2015

Versetul zilei

 Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 15 April 2015

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22 

Tuesday, 14 April 2015

Versetul zilei

 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale. 

Faptele Apostolilor, 3:26

Monday, 13 April 2015

Versetul zilei

Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană! 

Psalmi, 125:4 

Versetul zilei

Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană! 

Psalmi, 125:4 

Saturday, 11 April 2015

Versetul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate. 

Ioan, 7:24 

Friday, 10 April 2015

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Thursday, 9 April 2015

Versetul zilei

Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 

Ecclesiast, 7:4

Wednesday, 8 April 2015

Versetul zilei

„Dar voi", i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?" „Hristosul lui Dumnezeu!", I-a răspuns Petru. 

Luca, 9:20

Tuesday, 7 April 2015

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 

Marcu, 7:20

Monday, 6 April 2015

Versetul zilei

 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Sunday, 5 April 2015

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El." 

Ioan, 6:29

Friday, 3 April 2015

Versetul zilei

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 

Efeseni, 4:1

Thursday, 2 April 2015

Versetul zilei

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 

1 Petru, 3:15

Wednesday, 1 April 2015

Versetul zilei

Să se bucure şi să se înveselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: „Mărit să fie Domnul!" 

Psalmi, 40:16

Tuesday, 31 March 2015

Versetul zilei

În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. 

Ioan, 5:21

Monday, 30 March 2015

Versetul zilei

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 

2 Tesaloniceni, 2:3 

Sunday, 29 March 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Saturday, 28 March 2015

Versetul zilei

Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! 

Romani, 11:20

Friday, 27 March 2015

Versetul zilei

Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul. 

Psalmi, 14:6

Thursday, 26 March 2015

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi, 125:1

Tuesday, 24 March 2015

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5 

Monday, 23 March 2015

Versetul zilei

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă." 

Ioan, 11:44

Sunday, 22 March 2015

Versetul zilei

Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul. 

1 Petru, 2:11

Saturday, 21 March 2015

Versetul zilei

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. 

Proverbe, 27:5 

Friday, 20 March 2015

Versetul zilei

Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 

Efeseni, 4:4

Thursday, 19 March 2015

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Wednesday, 18 March 2015

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Tuesday, 17 March 2015

Versetul zilei

 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." 

Galateni, 3:6

Monday, 16 March 2015

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Sunday, 15 March 2015

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit, 2:14

Saturday, 14 March 2015

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Friday, 13 March 2015

Versetul zilei

răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 

Romani, 5:4 

Thursday, 12 March 2015

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9 

Wednesday, 11 March 2015

Versetul zilei

Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 

Evrei, 10:14

Tuesday, 10 March 2015

Versetul zilei

Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu." 

Fapte 12:11

Monday, 9 March 2015

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Sunday, 8 March 2015

Versetul zilei

Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 

1 Ioan, 3:14

Saturday, 7 March 2015

Versetul zilei

Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. 

Luca, 10:2

Friday, 6 March 2015

Versetul zilei

Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. 

Proverbe, 29:4

Thursday, 5 March 2015

Versetul zilei

Domnul oştirilor a jurat şi a zis: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. 

Isaia, 14:24 

Wednesday, 4 March 2015

Versetul zilei

Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteile, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor." 

1 Samuel, 7:3

Tuesday, 3 March 2015

Versetul zilei

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

Romani, 7:18 

Monday, 2 March 2015

Un gand scurt

"Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel."" Matei 19:28

Asta le spunea Domnul Isus celor doisprezece ucenici. Ucenici printre care se numara si Iuda, cel care avea sa-L vanda pentru treizeci de arginti amarati. 

Oare nu stia Domnul Isus cum avea sa moara? Cine avea sa Il tradeze? Si atunci cum le poate spune aceste cuvinte? 

Eu unul cred ca Domnul Isus a sperat pana in ultima clipa ca Iuda nu va aluneca. Ca nu Il va vinde si ca Ii va putea salva sufletul. Ar fi venit oricum moarte pe cruce? Da, pentru ca aceasta era misiunea pentru care Dumnezeu s-a intrupat, insa Iuda s-ar fi putut salva. 

Oare noi ne putem salva de pacatele care ne asteapta dupa colt? Cele pe care Dumnezeu le vede in viitorul nostru, dar pe care noi putem alege sa le facem sau nu. Avem liberul arbitru, Dumnezeu, in dragostea Lui, ne lasa sa alegem, sa fim sfinti sau sa fim pacatosi. Ce alegi?

Versetul zilei

Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi, 22:24 

Sunday, 1 March 2015

Versetul zilei

Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge. 

Iov, 37:23

Saturday, 28 February 2015

Versetul zilei

 Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?" 

Ioan, 7:31

Friday, 27 February 2015

Versetul zilei

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru, 2:1

Thursday, 26 February 2015

Versetul zilei

 Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Wednesday, 25 February 2015

Versetul zilei

Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El? 

Iov, 22:3 

Tuesday, 24 February 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2

Monday, 23 February 2015

Versetul zilei

Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?" 

Luca, 6:9

Sunday, 22 February 2015

Versetul zilei

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 

Filipeni, 3:1 

Saturday, 21 February 2015

Versetul zilei

N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. 

Iosua, 10:14

Friday, 20 February 2015

Versetul zilei

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 

Matei, 7:3 

Thursday, 19 February 2015

Versetul zilei

Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? 

Iov, 13:9 

Wednesday, 18 February 2015

Versetul zilei

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 

1 Corinteni, 3:16

Tuesday, 17 February 2015

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Monday, 16 February 2015

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Sunday, 15 February 2015

Versetul zilei

Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor." 

Matei, 16:6 

Saturday, 14 February 2015

Versetul zilei

dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. 

Iov, 8:6

Friday, 13 February 2015

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Thursday, 12 February 2015

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale. 

Psalmi, 13:5

Wednesday, 11 February 2015

Versetul zilei

În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. 

Mica, 4:1

Tuesday, 10 February 2015

Versetul zilei

„Încă puţină, foarte puţină vreme", şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. 

Evrei, 10:37

Monday, 9 February 2015

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan, 1:11

Sunday, 8 February 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. 

Proverbe, 14:8

Saturday, 7 February 2015

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan, 11:25

Friday, 6 February 2015

Versetul zilei

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 

Psalmi, 143:2

Thursday, 5 February 2015

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Wednesday, 4 February 2015

Versetul zilei

Când se toceşte fierul şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune. 

Ecclesiast, 10:10

Tuesday, 3 February 2015

Versetul zilei

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare." 

Geneza, 15:1 - 

Monday, 2 February 2015

Versetul zilei

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 

1 Ioan, 3:10

Saturday, 31 January 2015

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17 

Friday, 30 January 2015

Versetul zilei

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Psalmi, 146:3


Thursday, 29 January 2015

Versetul zilei

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. 

Proverbe, 19:2

Wednesday, 28 January 2015

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Tuesday, 27 January 2015

Versetul zilei

Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. 

Zaharia, 7:9 

Monday, 26 January 2015

Versetul zilei

Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 

Iacob, 4:7 

Sunday, 25 January 2015

Versetul zilei

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. 

Ioan, 13:35

Saturday, 24 January 2015

Versetul zilei

Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 

2 Cronici, 27:6 

Friday, 23 January 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!" 

Marcu, 10:15

Thursday, 22 January 2015

Versetul zilei

 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Wednesday, 21 January 2015

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Tuesday, 20 January 2015

Versetul zilei

 Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel. 

Ioel, 3:16

Monday, 19 January 2015

Versetul zilei

Eu şi Tatăl una suntem. 

Ioan, 10:30

Sunday, 18 January 2015

Versetul zilei

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează. 

Iov, 36:15

Saturday, 17 January 2015

Versetul zilei

Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? 

Marcu, 8:36

Friday, 16 January 2015

Versetul zilei

Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice. 

Tit, 3:9

Thursday, 15 January 2015

Versetul zilei

M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu! 

Iona, 2:6

Wednesday, 14 January 2015

Versetul zilei

 Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. 

Proverbe, 29:1

Tuesday, 13 January 2015

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Monday, 12 January 2015

Versetul zilei

 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 

2 Timotei, 4:3

Sunday, 11 January 2015

Versetul zilei

 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni, 2:21

Saturday, 10 January 2015

Versetul zilei

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. 

Psalmi, 18:28

Friday, 9 January 2015

Versetul zilei

 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!

 1 Petru, 3:14

Thursday, 8 January 2015

Versetul zilei

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 

Luca, 16:10 

Wednesday, 7 January 2015

Versetul zilei

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6

Tuesday, 6 January 2015

Versetul zilei

Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. 

Marcu, 11:25 

Monday, 5 January 2015

Versetul zilei

Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? 

Ieremia, 4:14

Sunday, 4 January 2015

Versetul zilei

 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. 

Matei, 7:12

Saturday, 3 January 2015

Versetul zilei

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. 

Galateni, 6:2

Friday, 2 January 2015

Versetul zilei

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!" 

Apocalipsa, 16:15

Thursday, 1 January 2015

Versetul zilei

 Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.

Iov, 37:5
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator