Tuesday, 20 March 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Monday, 19 March 2018

Versetul zilei

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 

Psalmi 66:10

Sunday, 18 March 2018

Versetul zilei

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni 3:20

Saturday, 17 March 2018

Versetul zilei

Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24

Thursday, 15 March 2018

Versetul zilei

Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.

Psalmi 102:19

Monday, 12 March 2018

Versetul zilei

Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Saturday, 10 March 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Friday, 9 March 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:26

Thursday, 8 March 2018

Versetul zilei

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie! 

Daniel 4:37

Wednesday, 7 March 2018

Versetul zilei

„Credeți voi", le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 

Luca 13:2

Tuesday, 6 March 2018

Versetul zilei

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Ioan 3:13

Sunday, 4 March 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 3 March 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Thursday, 1 March 2018

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Tuesday, 27 February 2018

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 26 February 2018

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. 

Psalmi 103:8

Sunday, 25 February 2018

Versetul zilei

Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:11

Saturday, 24 February 2018

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt.

Psalmi 28:2

Friday, 23 February 2018

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Thursday, 22 February 2018

Versetul zilei

El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii. 

Efeseni 1:22

Wednesday, 21 February 2018

Versrtul zilei

Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. 

Proverbe 8:11

Tuesday, 20 February 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 19 February 2018

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni 8:2

Saturday, 17 February 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Thursday, 15 February 2018

Versetul zilei

Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!" 

Marcu 2:5

Wednesday, 14 February 2018

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 12 February 2018

Versetul zilei

Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 

Ioan 3:6

Sunday, 11 February 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Saturday, 10 February 2018

Versetul zilei

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire. 

Iov 22:21

Friday, 9 February 2018

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu! Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele! 

Psalmi 140:6

Wednesday, 7 February 2018

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu 7:6

Monday, 5 February 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.

Evrei 2:1

Sunday, 4 February 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Saturday, 3 February 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Friday, 2 February 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 1 February 2018

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

Wednesday, 31 January 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Monday, 29 January 2018

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Sunday, 28 January 2018

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2

Saturday, 27 January 2018

Versetul zilei

s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 

Faptele Apostolilor 4:10

Thursday, 25 January 2018

Versetul zilei

Acela are lopata în mână; Își va curăța aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. 

Luca 3:17

Wednesday, 24 January 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Tuesday, 23 January 2018

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 

1 Corinteni 4:2

Monday, 22 January 2018

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Sunday, 21 January 2018

Versetul zilei

Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. 

Isaia 66:2

Saturday, 20 January 2018

Versetul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Wednesday, 17 January 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 5:2

Monday, 15 January 2018

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, și urechea nu obosește auzind. 

Eclesiastul 1:8

Saturday, 13 January 2018

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Monday, 8 January 2018

Versetul zilei

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. 

Matei 23:3

Sunday, 7 January 2018

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Saturday, 6 January 2018

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Friday, 5 January 2018

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Thursday, 4 January 2018

Versetul zilei

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani 8:10

Wednesday, 3 January 2018

Versetul zilei

Și îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor; așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!" 

Marcu 2:12

Tuesday, 2 January 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

Monday, 1 January 2018

Versetul zilei

Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te! 

Apocalipsa 3:19

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator