Thursday, 21 June 2018

Versetul zilei

Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. 

Proverbe 4:23

Wednesday, 20 June 2018

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Monday, 18 June 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Saturday, 16 June 2018

Versetul zilei

Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 

2 Corinteni 3:4

Friday, 15 June 2018

Versetul zilei

Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. 

Psalmi 9:18

Thursday, 14 June 2018

Versetul zilei

și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Filipeni 2:11

Wednesday, 13 June 2018

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Monday, 11 June 2018

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi 138:3

Saturday, 9 June 2018

Versetul zilei

Și atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!" 

Psalmi 58:11

Thursday, 7 June 2018

Versetul zilei

Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă." 

Ioan 11:44

Tuesday, 5 June 2018

Versetul zilei

La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 

Filipeni 2:8

Monday, 4 June 2018

Versetul zilei

Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

Proverbe 29:26 

Saturday, 2 June 2018

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră. 

Psalmi 68:19

Wednesday, 30 May 2018

Versetul zilei

Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 

1 Ioan 3:22

Tuesday, 29 May 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Monday, 28 May 2018

Versetul zilei

Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea

Coloseni 2:20

Sunday, 27 May 2018

Versetul zilei

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. 

Isaia 57:16

Saturday, 26 May 2018

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Friday, 25 May 2018

Versetul zilei

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei neprihăniți. 

Psalmi 146:8

Thursday, 24 May 2018

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. 

Proverbe 13:2

Wednesday, 23 May 2018

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 22 May 2018

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?

Mica 6:11 

Monday, 21 May 2018

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Sunday, 20 May 2018

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Thursday, 17 May 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Tuesday, 15 May 2018

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului." 

1 Împărați 17:14

Monday, 14 May 2018

Versetul zilei

dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 3:8

Saturday, 12 May 2018

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe 28:9

Thursday, 10 May 2018

Versetul zilei

Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 

1 Corinteni 10:5

Tuesday, 8 May 2018

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Monday, 7 May 2018

Versetul zilei

Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan 2:29

Sunday, 6 May 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 5 May 2018

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 4 May 2018

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Wednesday, 2 May 2018

Versetul zilei

Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. 

Proverbe 13:3

Tuesday, 1 May 2018

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 124:8

Monday, 30 April 2018

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Sunday, 29 April 2018

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei 4:7

Saturday, 28 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 

Plângerile lui Ieremia 3:31

Friday, 27 April 2018

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri, 

1 Timotei 4:4

Thursday, 26 April 2018

Versetul zilei

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste 

Efeseni 4:2

Wednesday, 25 April 2018

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Sunday, 22 April 2018

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Saturday, 21 April 2018

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Friday, 20 April 2018

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni 4:8

Wednesday, 18 April 2018

Versetul zilei

Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 

Romani 11:6

Tuesday, 17 April 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 

1 Ioan 4:13

Sunday, 15 April 2018

Versetul zilei

Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!" 

Faptele Apostolilor 3:6

Saturday, 14 April 2018

Versetul zilei

Luați seama, dar, la felul cum ascultați; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua și ce i se pare că are." 

Luca 8:18

Friday, 13 April 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Thursday, 12 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. 

Psalmi 84:11

Tuesday, 10 April 2018

Versetul zilei

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru 2:1

Monday, 9 April 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Sunday, 8 April 2018

Versetul zilei

De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 

1 Tesaloniceni 5:6

Friday, 6 April 2018

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Thursday, 5 April 2018

Versetul zilei

A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe 21:3

Wednesday, 4 April 2018

Versetul zilei

De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 

Galateni 4:31

Tuesday, 3 April 2018

Versetul zilei

Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 

Evrei 10:14

Monday, 2 April 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

Saturday, 31 March 2018

Versetul zilei

Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. 

Proverbe 14:15

Friday, 30 March 2018

Versetul zilei

Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 

Matei 6:1

Wednesday, 28 March 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Tuesday, 27 March 2018

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Thursday, 22 March 2018

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 

Filipeni 4:6

Wednesday, 21 March 2018

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Tuesday, 20 March 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Monday, 19 March 2018

Versetul zilei

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 

Psalmi 66:10

Sunday, 18 March 2018

Versetul zilei

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni 3:20

Saturday, 17 March 2018

Versetul zilei

Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24

Thursday, 15 March 2018

Versetul zilei

Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.

Psalmi 102:19

Monday, 12 March 2018

Versetul zilei

Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Saturday, 10 March 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Friday, 9 March 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:26

Thursday, 8 March 2018

Versetul zilei

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie! 

Daniel 4:37

Wednesday, 7 March 2018

Versetul zilei

„Credeți voi", le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 

Luca 13:2

Tuesday, 6 March 2018

Versetul zilei

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Ioan 3:13

Sunday, 4 March 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 3 March 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Thursday, 1 March 2018

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Tuesday, 27 February 2018

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 26 February 2018

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. 

Psalmi 103:8

Sunday, 25 February 2018

Versetul zilei

Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:11

Saturday, 24 February 2018

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt.

Psalmi 28:2

Friday, 23 February 2018

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Thursday, 22 February 2018

Versetul zilei

El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii. 

Efeseni 1:22

Wednesday, 21 February 2018

Versrtul zilei

Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. 

Proverbe 8:11

Tuesday, 20 February 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 19 February 2018

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni 8:2

Saturday, 17 February 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Thursday, 15 February 2018

Versetul zilei

Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!" 

Marcu 2:5

Wednesday, 14 February 2018

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 12 February 2018

Versetul zilei

Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 

Ioan 3:6

Sunday, 11 February 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Saturday, 10 February 2018

Versetul zilei

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire. 

Iov 22:21

Friday, 9 February 2018

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu! Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele! 

Psalmi 140:6

Wednesday, 7 February 2018

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu 7:6

Monday, 5 February 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.

Evrei 2:1

Sunday, 4 February 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Saturday, 3 February 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Friday, 2 February 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 1 February 2018

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

Wednesday, 31 January 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Monday, 29 January 2018

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Sunday, 28 January 2018

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2

Saturday, 27 January 2018

Versetul zilei

s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 

Faptele Apostolilor 4:10

Thursday, 25 January 2018

Versetul zilei

Acela are lopata în mână; Își va curăța aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. 

Luca 3:17

Wednesday, 24 January 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Tuesday, 23 January 2018

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 

1 Corinteni 4:2

Monday, 22 January 2018

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Sunday, 21 January 2018

Versetul zilei

Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. 

Isaia 66:2

Saturday, 20 January 2018

Versetul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Wednesday, 17 January 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 5:2

Monday, 15 January 2018

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, și urechea nu obosește auzind. 

Eclesiastul 1:8

Saturday, 13 January 2018

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Monday, 8 January 2018

Versetul zilei

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. 

Matei 23:3

Sunday, 7 January 2018

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Saturday, 6 January 2018

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Friday, 5 January 2018

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Thursday, 4 January 2018

Versetul zilei

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani 8:10

Wednesday, 3 January 2018

Versetul zilei

Și îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor; așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!" 

Marcu 2:12

Tuesday, 2 January 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

Monday, 1 January 2018

Versetul zilei

Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te! 

Apocalipsa 3:19

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator