Wednesday, 30 September 2009

Versetul zilei

Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.

Numeri 11:1

Tuesday, 29 September 2009

Richard Wurmbrand - Ca un stejar

Versetul zilei

Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,
pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.

2 Corinteni 5:6,7

Monday, 28 September 2009

Versetul zilei

Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, şi copiii lui Iuda au câştigat biruinţa, pentru că se sprijiniseră pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor.

2 Cronici 13:18

Sunday, 27 September 2009

Versetul zilei

Ziceţi: ,Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt, şi să ne punem slava în a Te lăuda!

1 Cronici 16:35

Saturday, 26 September 2009

Versetul zilei

Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină, şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte; dar mântuirea Mea va dăinui în veci, şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit.

Isaia 51:6

Friday, 25 September 2009

Versetul zilei

Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aş spune necazul meu.
El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.

Iov 5:8,9

Thursday, 24 September 2009

Versetul zilei

Temeti-va ca nu cumva, venind fara veste, sa va gaseasca dormind. Ce va zic voua, zic tuturor: Vegheati! Marcu 13.36,37

Wednesday, 23 September 2009

Versetul zilei

Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

Romani 6:19

Tuesday, 22 September 2009

Un scurt gand despre Sabat

Citesc acum o carte de Ellen White - "Tragedia Veacurilor". O carte foarte buna, din ceea ce am citit pana acum. M-a surprins, insa, inversunarea care se poate observa in problema Sabatului. Asa cum vedem din versetul zilei, Sabatul a fost hotarat de Dumnezeu ca o zi de odihna in care sa ne smerim. Nu a fost stabilit ca o regula care trebuie respectata indiferent de situatie, ci este recomandat sa pastram Sabatul, dar sa nu il transformam intr-o religie sau o povara. Trebuie sa ne bucuram de el.

Luca 13:14 Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul, şi a zis norodului: "Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu în ziua Sabatului!"
Luca 13:15 "Făţarnicilor", i-a răspuns Domnul; "oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle, şi-l duce de-l adapă?
Luca 13:16 Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?"
Luca 13:17 Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile minunate, pe care le făcea El.

Matei 12:5 Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
Matei 12:6 Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul.
Matei 12:7 Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfe', n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi.
Matei 12:8 Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului."

Domnul Isus ne-a aratat ca Sabatul trebuie tinut in fiecare zi in inima noastra. El nu trebuie sa fie o regula formala, ci un mod de viata, un Sabat zilnic in care sa ne smerim in fata Lui.

Ce ne spune Vechiul Testament ca este Sabatul?

Isaia 58:4 Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
Isaia 58:5 Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
Isaia 58:6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;
Isaia 58:7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

Eu, personal, nu cred ca este relevant daca consideram Sabatul ca fiind sambata sau duminica. Este total neimportant, este doar o forma de care o religie sau alta se agata, pentru a arata ca este diferita sau mai buna. Sabatul trebuie tinut in fiecare zi, in inima ta.

Versetul zilei

Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică.

Leviticul 16:30,31

Monday, 21 September 2009

Versetul zilei

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Romani 6:6

Sunday, 20 September 2009

Versetul zilei

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.

Proverbele 2:7

Saturday, 19 September 2009

Versetul zilei

"Căci firea pămîntească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pămînteşti: sînt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi." Galateni 5:17

Friday, 18 September 2009

Versetul zilei

Vai, - zice Domnul - de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu, şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat!

Isaia 30:1

Thursday, 17 September 2009

Pocainta sau religie?

de Luigi Mitoi

Deşi par asemănătoare, pocăinţa şi religia sunt două lucruri diferite, prin faptul că pocăinţa îl pune pe om în relaţie cu Dumnezeu, în timp ce religia îl pune în relaţie cu biserica sau cu un set de percepte religioase. Un exemplu grăitor este experienţa profetului Isaia, comparată atât cu cea a evreilor din timpul vieţii umane a Mântuitorului, cât şi cu cea a generaţiei noastre. Isaia avea aproximativ vârsta de 25 de ani şi era cronicarul împăratului Ozia (2 Cronici 26:20), fiind un evreu bun şi religios. În anul 740 î. Hr., anul morţii împăratului Ozia, Isaia este chemat de Dumnezeu în slujbă şi trimis cu un mesaj special către naţiune. În capitolul şase al cărţii ce-i poartă numele, Isaia scrie despre experienţa revelaţiei divine, revelaţie care îi marchează nu doar pe destinatarii mesajului primit, ci în mod special pe el. Încercând să pună în cuvinte revelaţia pe care a avut-o, Isaia spune că L-a văzut pe Dumnezeu, a văzut scaunul de domnie pe care sta, a văzut Templul în care era aşezat tronul şi a văzut serafimii (fiinţe cereşti) care se închinau. Este vrednic de remarcat faptul că Isaia L-a văzut mai întâi pe Dumnezeu şi apoi Templul şi lucrurile din el.

Cu siguranţă Isaia a văzut de multe ori Templul în timp ce era cronicarul împăratului, însă imaginea aceasta nu l-a determinat la pocăinţă, ci doar a accentuat sentimentul religios. Biblia menţionează că atunci când L-a văzut pe Dumnezeu, Isaia s-a pocăit, spunând speriat: ,,Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am văzut pe Domnul oştirilor" (Isaia 6:5). Faptul că de două ori menţionează ,,buze necurate" ne dă dreptul să credem că ceea ce i-a auzit pe serafimi spunând în sala tronului, l-a determinat să creadă că oamenii nu pot fi în prezenţa Domnului cu felul lor de vorbire uşoară, glumeaţă şi păcătoasă. Oamenii pot vedea Templul fără să se simtă vinovaţi pentru vorbirea lor defăimătoare, indecentă, vulgară sau batjocoritoare.

Aproximativ
800 de ani mai târziu, Mântuitorul întrupat îi aude pe evrei, care se bazau pe apartenenţa lor etnică la Templu, spunând: ,,Templul Domnului, Templul Domnului". Templul este sanctuarul prezenţei divine, este centrul închinării poporului, însă el nu mântuieşte, nu schimbă viaţa nimănui. Oamenii care cred că sunt mântuiţi datorită apartenenţei la o etnie, denominaţie, biserică... sunt religioşi, dar nemântuiţi. Această apartenenţă nu-i pune în relaţie cu o persoană, ci doar cu un lucru. Evreii din vremea Mântuitorului se bazau atât pe apartenenţa la Templu, cât şi pe descendenţa din Avraam. Isus îi corectează când le spune că nu descendenţa din Avraam este importantă, ci imitarea credinţei, neprihnăirii şi slujirii lui.

În concluzie, oamenii se pocăiesc nu atunci când întâlnesc Templul, ci când Îl întâlnesc pe Dumnezeu în mod personal şi conştient. În principiu, religia se bazează pe apartenenţa la o biserică, la o anumită etnie sau denominaţie religioasă, la practicarea unui ritual religios, specific etniei, bisericii sau denominaţiei de care aparţine. Pocăinţa, dimpotrivă, se bazează pe apartenenţa la Dumnezeu şi pe practicarea neprihănirii. Mulţi oameni ies din Templu sau biserică mai răi decât au intrat, fără să-şi vadă potopul de cuvinte nelegiuite, fără să se simtă vinovaţi de priorităţile şi valorile lor păcătoase. Isaia, când L-a văzut pe Domnul, s-a pocăit, deoarece a înţeles că fiecare muritor este responsabil în faţa Creatorului de felul în care trăieşte.

Este ştiut dacă un om L-a văzut pe Domnul sau doar Templul sau clădirea bisericii, din felul în care vorbeşte şi trăieşte. Întâlnirea cu Dumnezeu schimbă viaţa, conduce la pocăinţă şi se manifestă prin dragoste şi smerenie. Aceasta este pocăinţa pe care o porunceşte Isus şi pe care o apreciază Dumnezeu, fiind foarte diferită de religie atât prin manifestarea zilnică, cât şi prin rezultate şi consecinţe.

*preluat de pe www.resursecrestine.ro*

Versetul zilei

Apoi le-a zis: "Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;
aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului."

Marcu 2:27,28

Wednesday, 16 September 2009

O rugaciune pentru un prieten

Catalin si Ramona - Ce voi spune?

Versetul zilei

De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.

2 Timotei 2:10

Tuesday, 15 September 2009

Versetul zilei

Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului şi tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului.

Numeri 9:18

Monday, 14 September 2009

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!' Şi vor înşela pe mulţi.

Matei 24:4,5

Sunday, 13 September 2009

Versetul zilei

Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.

Iona 3:5

Saturday, 12 September 2009

Versetul zilei

Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ,Iată-Mă!' Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!

Isaia 58:9,10

Friday, 11 September 2009

Versetul zilei

El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Iov 12:10

Thursday, 10 September 2009

Nelu Brie - Cum sa te sfintestiVersetul zilei

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Romani 13:10

Wednesday, 9 September 2009

Versetul zilei

David a mai zis: "Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui Filistean." Şi Saul a zis lui David: "Du-te, şi Domnul să fie cu tine!"

1 Samuel 17:37

Tuesday, 8 September 2009

Versetul zilei

N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi, şi i-a vindecat.
Şi se mira de necredinţa lor.

Marcu 6:5

Monday, 7 September 2009

Un gand despre versetul zilei

Auzim de atatea vorbindu-se despre crucea pe fiecare o are de dus. Dar la ce se referea Domnul Isus? La un sot betiv? La niste copii neascultatori? La suferinta pricinuita de boala? Ce a fost in mintea ucenicilor, atunci cand Domnul le vorbea despre crucea pe care o au de dus? Sa ne aducem aminte de acele vremuri, crucificarea era o metoda de pedepsire practica de romani, pentru crimele considerate de ei grave. Crucea nu exista ca si simbol al crestinismului, care nici macar nu exista atunci. Si atunci? Ce au inteles ucenicii? Ei vedeau cruci in jurul lor, ei vedeau oameni rastigniti, murind in chinuri groaznice. Ei au inteles ca Domnul Isus se referea la faptul ca ei trebuie sa fie pregatiti sa treaca prin asta pentru numele Lui. Sa isi ia crucea, asa cum El a facut-o, sa o duca in spate cativa kilometri si sa moara pe ea. Esti tu pregatit sa iti iei crucea? Esti tu pregatit sa faci asta, sau esti prea prins de ingrijorari, prea prins in pacat. Esti gata sa mori, dar sa nu te lepezi de El? Il iubesti atat de mult?
Degeaba mergi la biserica zi de zi, degeaba participi la toate conferintele de tineret, degeaba canti in cor, degeaba mergi la bolnavi, degeaba traiesti....... daca nu Il iubesti cu toata fiinta ta.

Versetul zilei

Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.

Matei 10:38

Sunday, 6 September 2009

Versetul zilei

Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
Nu mă tem de zecile de mii de popoare, care mă împresoară din toate părţile.

Psalmii 3:5,6

Saturday, 5 September 2009

Versetul zilei

Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.

Leviticul 11:45

Friday, 4 September 2009

Turneul Ciresarii in Bucuresti

Am fost aseara la Palatul Copiilor, la o seara absolut speciala. Nu am facut poze, nu am filmat, am fost mult prea absorbit de adevarurile predicate. Fratele Pustan a vorbit despre poverile pe care le ducem in spate, pe care refuzam sa le dam jos. Mult prea greu vom ajunge in Cer purtandu-le. Care sunt ele? Povara nesigurantei ( nu sunt bun de nimic, nu am nici un viitor), povara pacatului pe care il facem zi de zi si in mod repetat. Pacatul la care nu vrem sa renuntam. Dar mesajul nu s-a limitat la atat. Mie unul mi s-a parut mult mai adanc. Am realizat cat de meschin si egoist am fost in relatiile cu oamenii din jurul meu, cu oamenii pe care ii iubesc. Daca nu ii inteleg, automat ii resping. De ce? De ce? Cred ca din frica de a fi ranit, fug de suferinta si atunci ii ranesc eu pe ei, ca sa nu ma raneasca ei pe mine. M-am saturat de asta. Domnul Isus a venit sa ia suferinta asupra Lui, iar eu fug de ea cat ma tin picioarele. Nu voi mai fugi. Prefer sa ii ajut pe altii chiar daca eu va trebui sa sufar din asta. Asta trebuie sa fac, de asta am fost pus aici. Tu? De ce esti aici?

Versetul zilei

"Du-te", i-a zis Isus, "fiul tău trăieşte." Şi omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus, şi a pornit la drum.

Ioan 4:50

Thursday, 3 September 2009

Versetul zilei

Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge."

Matei 3:12

Wednesday, 2 September 2009

Catalin & Ramona - Privesc spre ceruri

Doamne iarta-ma ca te-am ranit cu pacatele mele. Iarta-ma ca te-am ranit atunci cand m-am indoit de Tine. Te rog iarta-ma!


Catalin si Ramona-Privesc spre ceruri
Asculta mai multe audio Muzica

Psalmul 32 - Iertat!

Am primit, ieri, pe e-mail studiul pe care il veti citi mai jos. Este un comentariu realizat de William MacDonald. Explica atat de clar cat de mult avem nevoie de iertare. Cat de mult ii ranim pe cei din jur, prin actiunile noastre. Si mai ales, ne arata foarte clar cat de greu ne este sa ne cerem iertare, sa acceptam ca am gresit. Dumnezeu atat vrea, sa ne recunoastem greselile, El este credincios si ne iarta orice pacat marturisit. M-am saturat sa ranesc, m-am saturat sa fiu ranit, dar sunt constient ca e imposibil sa traim pe acest pamant fara a rani sau a fi raniti. Pana la urma, nu este important cine te raneste sau modul in care o face, ci daca omul respectiv a avut intentia de a te rani. De cate ori am fost ranit de oameni care nu au avut nici cea mai mica intentie de a imi face rau si cat de mult i-am ranit si eu pe altii, fara a imi dori lucrul asta. De ce facem asta? De ce ranim atat de usor? Nu stiu. Firea pamanteasca ne impinge spre a provoca suferinta, cred. Va las sa cititi acest comentariu, sa va puneti in locul lui David si sa luati deciziile care se impun.

-------------------------------
Psalmul 32 - Iertat !
-------------------------------
Fericirea consta in a fi iertat. Este o emotie ce nu se poate descrie. Este sentimentul unei uriase eliberari, al unei despovarari extraordinare, al anularii datoriei cugetului care primeste in sfarsit odihna. Vinovatia a fost indepartata, conflictul e stins, pacatosul are in sfarsit pace. Pentru David aceasta a insemnat iertarea marii sale faradelegi, acoperirea pacatului sau, neimputarea vinovatiei pentru nelegiuirea sa si curatirea duhului sau de inselaciune. Pentru credinciosul din zilele noastre aceasta inseamna mai mult decat acoperirea pacatului sau (acesta era conceptul ispasirii in Vechiul Testament). In epoca actuala, credinciosul stie ca pacatele sale au fost indepartate cu desavarsire si ingropate pe veci in marea iertarii lui Dumnezeu.

32:1,2 Pavel citeaza aceste versete in Romani 4:7,8 pentru a demonstra ca justificarea s-a facut prin credinta (fara fapte) chiar si in perioada VT. Dovada consta nu atat in ce spune David aici, ci mai degraba in ce NU spune. El nu se refera la omul neprihanit care dobandeste sau merita mantuirea, ci are in vedere pacatosul care a fost iertat. El nu aminteste nimic despre fapte cand descrie binecuvantarea omului iertat. Prin Duhul Sfant Pavel deduce din asta ca David descrie fericirea celui caruia Dumnezeu ii atribuie neprihanirea cu totul si cu totul in absenta faptelor (Rom. 4:6).

32:3,4 In continuare, istoria lui David este redata prin acorduri minore. Dupa ce a savarsit adulter cu Barseba, pundand apoi la cale uciderea lui Urie, David a refuzat cu incapatanare sa-si marturiseasca pacatul. A incercat mai degraba sa-l ascunda sub pres. Poate ca a incercat sa se impace cu gandul ca "timpul vindeca toate lucrurile". Dar in refuzul sau incapatanat de se zdrobi, el lupta de fapt impotriva lui Dumnezeu si impotriva propriilor sale interese supreme. In consecinta a devenit o epava din punct de vedere fizic: incordarea neeliberata din duhul sau se rasfrangea negativ asupra sanatatii sale. El si-a dat seama ca mana lui Dumnezeu apasa din greu asupra sa blocandu-l, zadarnicindu-i actiunile, frustrandu-l la fiecare pas. Nici un lucru nu-i mai iesea, praful se alegea de toate. Mecanismul vietii sale nu mai functiona, rotile dintate nu se mai imbinau. Zilele de alta data cand traia lipsit de griji erau de-acum de domeniul trecutului, iar viitorul nu-i suradea deloc, fiindu-i tot atat de apetisant ca si pustiul arid.

32:5 Dupa un an petrecut in aceasta stare de nepocainta, David a juns in cele din urma in punctul in care a fost dispus sa rosteasca acele doua cuvinte pe care Dumnezeu le astepta de la el: "am pacatuit". Dupa aceea, toata povestea sordida a iesit la iveala ca un puroi. Acum nu mai era chip de intervenit cu operatii cosmetice, cu circumstante atenuante sau cu scuze. David ajunge in sfarsit sa-i spune pacatului pe nume: "pacatul meu, faradelegea mea, nelegiuirile mele". De indata ce marturiseste, primeste pe loc asigurarea ca Domnul l-a iertat de pacatul sau.

32:6 Experienta sa din trecut cand Domnul i-a raspuns la rugaciuni ii da curajul de a se ruga ca toti copiii lui Dumnezeu sa experimenteze in acelasi fel credinciosia Domnului. Cei care traiesc in partasie cu Domnul vor fi izbaviti in vremuri de stramtorare. Suvoiul de ape adanci nu-i va coplesi nicicand.

37:7 Cel care fusese atat de nepocait este acum plin de pocainta, cu inima zdrobita. Patruns de o adanca recunostinta, el recunoaste ca Domnul este locul sau de adapost, ocrotirea in vremuri de necaz si Cel care il inconjoara cu cantari de izbavire.

32:8,9 Domnul raspunde la inchinarea lui David cu promisiunea ca-l va calauzi si cu invatamantul privitor la necesitatea predarii permanente. Dumnezeu este Tatal care intinde o masa imbelsugata pentru pacatosul cait care revine acasa. Dumnezeu ii ofera calauzire supravegheata pentru ca acesta sa stie pe ce cale s-o apuce in viitor, ii acorda sfaturi personale in privinta tuturor deciziilor pe care urmeaza sa le ia in viata.
"Nu fiti ca un cal" - adica nerabdatori s-o luati inainte fara sa fi primit comanda de a porni.
"Nu fiti ca un catar" - care refuza cu incapatanare sa porneasca, chiar atunci cand i se da comanda sa se urneasca din loc.
Ambele animale au nevoie de zabala si de frau care sa le faca supuse si ascultatoare. Credinciosul ar trebui sa fie atat de sensibil la calauzirea Domnului incat sa nu trebuiasca sa i se aplice disciplina mai aspra a vietii pentru a-l readuce la linia normala.

32:10,11 Din propria sa experienta, David afirma ca omul neprihanit are de toate in comparatie cu cel rau. Nu exista nici o comparatie intre cei doi. De multe necazuri are parte cel rau, dar credinciosul smerit este inconjurat de indurarea Domnului. Prin urmare este foarte nimerit ca cel neprihanit sa se bucure in Domnul si sa strige de bucurie.

Versetul zilei

Şi Domnul S-a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Exodul 32:14

Tuesday, 1 September 2009

Versetul zilei

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.

Proverbele 10:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator