Wednesday, 31 December 2014

Versetul zilei

Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui.

 Matei, 12:33 

Tuesday, 30 December 2014

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Monday, 29 December 2014

Versetul zilei

Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. 

Proverbe, 17:3

Sunday, 28 December 2014

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Saturday, 27 December 2014

Versetul zilei

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni, 3:17

Friday, 26 December 2014

Versetul zilei

 Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum, 1:3

Thursday, 25 December 2014

Versetul zilei

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4 

Wednesday, 24 December 2014

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug." 

1 Petru, 2:22

Tuesday, 23 December 2014

Versetul zilei

 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 

Evrei, 7:25

Sunday, 21 December 2014

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi, 130:3 

Saturday, 20 December 2014

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Thursday, 18 December 2014

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; 

1 Tesaloniceni, 4:3 

Wednesday, 17 December 2014

Versetul zilei

 Când izbucneşte împotriva ta mânia celui ce stăpâneşte, nu-ţi părăsi locul, căci sângele rece te păzeşte de mari păcate. 

Ecclesiast, 10:4

Tuesday, 16 December 2014

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Monday, 15 December 2014

Versetul zilei

„Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?" – Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 

Mica, 2:7

Sunday, 14 December 2014

Versetul zilei

„Credeţi voi", le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? 

Luca, 13:2 

Thursday, 11 December 2014

Versetul zilei

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Ecclesiast, 3:1 


Wednesday, 10 December 2014

Versetul zilei

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Psalmi, 9:1 

Tuesday, 9 December 2014

Versetul zilei

Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 

1 Ioan, 2:11

Monday, 8 December 2014

Versetul zilei

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. 

Proverbe, 16:2

Sunday, 7 December 2014

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Saturday, 6 December 2014

Versetul zilei

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. 

Evrei, 4:16

Friday, 5 December 2014

Versetul zilei

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 

1 Corinteni, 2:12

Thursday, 4 December 2014

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Wednesday, 3 December 2014

Versetul zilei

Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă". De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă". 

Geneza, 22:14

Tuesday, 2 December 2014

Versetul zilei

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. 

Proverbe, 12:1

Monday, 1 December 2014

Versetul zilei

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 

Matei, 6:6

Sunday, 30 November 2014

Versetul zilei

 Spune-le, dar: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. 

Zaharia, 1:3

Saturday, 29 November 2014

Versetul zilei

El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 

2 Imparati, 18:5 

Friday, 28 November 2014

Versetul zilei

Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. 

Galateni, 2:18

Wednesday, 26 November 2014

Versetul zilei

Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!" 

Proverbe, 26:13

Monday, 24 November 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."

 Ioan, 8:12

Sunday, 23 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Saturday, 22 November 2014

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9 

Friday, 21 November 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel, 3:17

Tuesday, 18 November 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan, 2:9

Monday, 17 November 2014

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Sunday, 16 November 2014

Versetul zilei

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Psalmi, 5:3

Saturday, 15 November 2014

Versetul zilei

Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire. 

Iov, 35:15

Friday, 14 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!" 

Ioan, 4:48

Thursday, 13 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Wednesday, 12 November 2014

Versetul zilei

Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 

1 Ioan, 3:5

Tuesday, 11 November 2014

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Monday, 10 November 2014

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Sunday, 9 November 2014

Versetul zilei

Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace." 

1 Corinteni, 10:7 


Saturday, 8 November 2014

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi, 23:4

Friday, 7 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40

Thursday, 6 November 2014

Versetul zilei

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 

Coloseni, 2:10

Wednesday, 5 November 2014

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Tuesday, 4 November 2014

Versetul zilei

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 

1 Timotei, 4:16

Monday, 3 November 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9

Sunday, 2 November 2014

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Saturday, 1 November 2014

Verdetul zilei

Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Luca, 4:4 

Friday, 31 October 2014

Versetul zilei

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea. 

Proverbe, 11:3 

Thursday, 30 October 2014

Versetul zilei

Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! 

Psalmi, 2:12

Wednesday, 29 October 2014

Versetul zilei

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! 

1 Corinteni, 9:24

Monday, 27 October 2014

Versetul zilei

David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean." Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!" 

1 Samuel, 17:37

Saturday, 25 October 2014

Versetul zilei

 Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. 

Proverbe, 9:7

Friday, 24 October 2014

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are." 

Luca, 8:18

Thursday, 23 October 2014

Versetul zilei

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!"

Marcu, 6:50 

Wednesday, 22 October 2014

Versetul zilei

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. 

Proverbe, 16:3

Monday, 20 October 2014

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli. 

Filipeni, 2:14 

Sunday, 19 October 2014

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Saturday, 18 October 2014

Versetul zilei

Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. 

Coloseni, 3:4 

Friday, 17 October 2014

Versetul zilei

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 

Psalmi, 56:3

Thursday, 16 October 2014

Versetul zilei

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 

Evrei, 11:6

Wednesday, 15 October 2014

Versetul zilei

A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe, 21:3

Tuesday, 14 October 2014

Versetul zilei

Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 

1 Ioan, 2:23 

Monday, 13 October 2014

Versetul zilei

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. 

Luca, 6:31

Sunday, 12 October 2014

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Saturday, 11 October 2014

Versetul zilei

 Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Psalmi, 3:5

Friday, 10 October 2014

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Wednesday, 8 October 2014

Versetul zilei

Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. 

Isaia, 8:13

Tuesday, 7 October 2014

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. 

1 Timotei, 2:5

Monday, 6 October 2014

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Saturday, 4 October 2014

Versetul zilei

Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare. 

Romani, 5:3

Friday, 3 October 2014

Versetul zilei

îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 

Psalmi, 8:4

Thursday, 2 October 2014

Versetul zilei

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri . 

Coloseni, 2:10 

Wednesday, 1 October 2014

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10

Tuesday, 30 September 2014

Versetul zilei

Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo. 

Ecclesiast, 1:7

Monday, 29 September 2014

Versetul zilei

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.

 Ioan, 5:22

Sunday, 28 September 2014

Versetul zilei

Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." 

Galateni, 3:6 

Saturday, 27 September 2014

Versetul zilei

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe, 17:5

Thursday, 25 September 2014

Versetul zilei

Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 

1 Corinteni, 8:9

Wednesday, 24 September 2014

Versetul zilei

 Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 

Geneza, 7:5

Tuesday, 23 September 2014

Versetul zilei

 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El."

 Ioan, 6:29 

Monday, 22 September 2014

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

Sunday, 21 September 2014

Versetul zilei

„Domnul este partea mea de moştenire", zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 

Plângeri, 3:24 

Saturday, 20 September 2014

Versetul zilei

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; 

1 Timotei, 5:1

Friday, 19 September 2014

Versetul zilei

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 

Hagai, 1:5

Thursday, 18 September 2014

Versetul zilei

 Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Proverbe, 11:2

Wednesday, 17 September 2014

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

 Coloseni, 3:2

Tuesday, 16 September 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9

Monday, 15 September 2014

Versetul zilei

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 

1 Petru, 3:9

Sunday, 14 September 2014

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Saturday, 13 September 2014

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Friday, 12 September 2014

Versetul zilei

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi.

 Iov, 8:20

Thursday, 11 September 2014

Versetul zilei

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 

Efeseni, 5:1

Wednesday, 10 September 2014

Versetul zilei

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră. 

Efeseni, 4:26

Tuesday, 9 September 2014

Versetul zilei

Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui. 

Psalmi, 25:10

Monday, 8 September 2014

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea, 6:6

Sunday, 7 September 2014

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Saturday, 6 September 2014

Versetul zilei

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 

1 Petru, 4:14

Friday, 5 September 2014

Versetul zilei

Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.

Galateni, 2:18

Thursday, 4 September 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii. 

Ecclesiast, 7:1

Wednesday, 3 September 2014

Versetul zilei

Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua, 23:11

Tuesday, 2 September 2014

Versetul zilei

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

 Coloseni, 3:5 

Monday, 1 September 2014

Versetul zilei

 Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?" 

Fapte, 19:15

Sunday, 31 August 2014

Versetul zilei

Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 

Iacob, 2:14 

Versetul zilei

Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?" Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!" 

Psalmi, 4:6

Friday, 29 August 2014

Versetul zilei

El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!" 

Daniel, 6:27

Thursday, 28 August 2014

Versetul zilei

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. 

Psalmi, 37:7

Tuesday, 26 August 2014

Versetul zilei

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare."

 Isaia, 41:10

Monday, 25 August 2014

Versetul zilei

Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână. 

Ecclesiast, 3:20

Sunday, 24 August 2014

Versetul zilei

Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te", a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă." 

Matei, 9:6

Saturday, 23 August 2014

Versetul zilei

Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit." 

Luca, 18:42

Friday, 22 August 2014

Versetul zilei

Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. 

Psalmi, 18:6 

Thursday, 21 August 2014

Versetul zilei

 Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? 

Numeri, 23:19

Wednesday, 20 August 2014

Versetul zilei

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

Romani, 7:18

Tuesday, 19 August 2014

Versetul zilei

Cine se gândeşte să facă rău se cheamă un om plin de răutate. 

Proverbe, 24:8

Monday, 18 August 2014

Versetul zilei

Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului." 

Luca, 6:5

Sunday, 17 August 2014

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 

1 Petru, 2:15

Saturday, 16 August 2014

Versetul zilei

Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele. 

Psalmi, 16:4

Friday, 15 August 2014

Versetul zilei

Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani, 8:10

Thursday, 14 August 2014

Versetul zilei

Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere?" 

Amos, 6:13

Wednesday, 13 August 2014

Versetul zilei

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 

Numeri, 12:3

Tuesday, 12 August 2014

Versetul zilei

Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. 

Plângeri, 3:25

Sunday, 10 August 2014

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Friday, 8 August 2014

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Wednesday, 6 August 2014

Versetul zilei

Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

 Iov, 5:17

Tuesday, 5 August 2014

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni, 6:12

Monday, 4 August 2014

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Wednesday, 30 July 2014

Versetul zilei

 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

Iacob, 3:10

Tuesday, 29 July 2014

Versetul zilei

 Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte, sunt mai de preţ decât strigătele unuia care stăpâneşte între nebuni. Ecclesiast, 9:17 

Sunday, 27 July 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan, 11:25

Saturday, 26 July 2014

Versetul zilei

Nu vă abateţi de la El; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel, 12:21

Friday, 25 July 2014

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

 Psalmi, 144:3 

Thursday, 24 July 2014

Versetul zilei

Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 

Deuteronom, 4:7

Wednesday, 23 July 2014

Versetul zilei

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui. 

Proverbe, 11:5

Tuesday, 22 July 2014

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 21 July 2014

Versetul zilei

„V-am spus", le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 

Ioan, 10:25

Sunday, 20 July 2014

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 

Psalmi, 7:10

Saturday, 19 July 2014

Versetul zilei

Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. 

Romani, 2:29

Friday, 18 July 2014

Versetul zilei

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. 

Iacob, 3:2

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie. 

Proverbe, 13:2

Thursday, 17 July 2014

Versetul zilei

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 

Deuteronom, 5:16

Tuesday, 15 July 2014

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult. 

Marcu, 4:24

Monday, 14 July 2014

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni, 2:21

Saturday, 12 July 2014

Versetul zilei

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. 

Proverbe, 11:12

Friday, 11 July 2014

Versetul zilei

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. 

Daniel, 6:10 

Thursday, 10 July 2014

Versetul zilei

 Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!" Şi, după aceste vorbe, a adormit. 

Fapte 7:60

Wednesday, 9 July 2014

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmi, 9:10

Tuesday, 8 July 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40

Monday, 7 July 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii." 

Ioan, 8:12

Sunday, 6 July 2014

Versetul zilei

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. 

Proverbe, 9:12

Saturday, 5 July 2014

Versrtul zilei

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. 

1 Petru, 4:7

Thursday, 3 July 2014

Versetul zilei

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 1 

Tesaloniceni, 4:16

Wednesday, 2 July 2014

Versetul zilei

Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. 

Proverbe, 27:18

Monday, 30 June 2014

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri." 

2 Samuel, 12:13

Sunday, 29 June 2014

Versetul zilei

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 

Romani, 3:24

Saturday, 28 June 2014

Versetul zilei

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. 

Proverbe, 13:10

Friday, 27 June 2014

Versetul zilei

Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. 

Proverbe, 13:3

Thursday, 26 June 2014

Versetul zilei

 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi, 113:9

Wednesday, 25 June 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 

Iacob, 1:5 

Tuesday, 24 June 2014

Versetul zilei

Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor; 

2 Cronici, 15:12

Monday, 23 June 2014

Versetul zilei

voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. 

2 Cronici, 15:7

Sunday, 22 June 2014

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi, 125:1

Thursday, 19 June 2014

Versetul zilei

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! 

Psalmi, 143:10

Tuesday, 17 June 2014

Versetul zilei

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 

Romani, 6:13

Monday, 16 June 2014

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Sunday, 15 June 2014

Versetul zilei

 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4

Saturday, 14 June 2014

Versetul zilei

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară 

Ioan, 6:37

Friday, 13 June 2014

Versetul zilei

 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra. 

Luca, 5:13

Thursday, 12 June 2014

Versetul zilei

Deschide-ţi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei. 

Proverbe, 23:12

Wednesday, 11 June 2014

Versetul zilei

Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 

Galateni, 5:6

Tuesday, 10 June 2014

Versetul zilei

Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 

Exod, 14:15

Monday, 9 June 2014

Versetul zilei

Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor. 

Isaia, 61:11 

Sunday, 8 June 2014

Versetul zilei

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. 

Psalmi, 145:9

Saturday, 7 June 2014

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El." 

Ioan, 6:29

Friday, 6 June 2014

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Thursday, 5 June 2014

Versetul zilei

Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. 

Ecclesiast, 10:1 

Wednesday, 4 June 2014

Versetul zilei

Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 

Evrei, 6:15

Tuesday, 3 June 2014

Versetul zilei

Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. 

Psalmi, 148:13

Monday, 2 June 2014

Versetul zilei

Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. 

Proverbe, 15:3

Sunday, 1 June 2014

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.

 Ioan, 4:14

Saturday, 31 May 2014

Versetul zilei

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. 

Iov, 1:1

Friday, 30 May 2014

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Thursday, 29 May 2014

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. 

Psalmi, 91:14

Wednesday, 28 May 2014

Versetul zilei

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 

Galateni, 5:1

Tuesday, 27 May 2014

Versetul zilei

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 

1 Petru, 3:9

Monday, 26 May 2014

Versetul zilei

Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 

2 Corinteni 13:8

Saturday, 24 May 2014

Versetul zilei

Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

2 Corinteni 5:21

Friday, 23 May 2014

Verstul zilei

„Eu – zice Domnul – te voi învăța, și-ți voi arăta calea pe care trebuie s'o urmezi,te voi sfătui, și voi avea privirea îndreptată asupra ta." 

Psalmii 32:8 

Wednesday, 21 May 2014

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțămiri; 

1 Timotei 4:4

Tuesday, 20 May 2014

Versetul zilei

Eu rămîn credincios legămîntului pe care l-am făcut cu voi, cînd ați ieșit din Egipt, și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeți! 

Hagai 2:5

Monday, 19 May 2014

Versetul zilei

Omul nu se întărește prin răutate,dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. 

Proverbe 12:3

Sunday, 18 May 2014

Versetul zilei

Dumnezeul nostru vine și nu tace.Înaintea Lui merge un foc mistuitor,și împrejurul Lui o furtună puternică. 

Psalmii 50:3

Saturday, 17 May 2014

Versetul zilei

Căci Cel ce sfințește și cei ce sînt sfințiți, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați". 

Evrei 2:11

Friday, 16 May 2014

Versetul zilei

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea. 

Coloseni 1:15

Wednesday, 14 May 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mîna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mîna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Monday, 12 May 2014

Versetul zilei

Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sînt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 

Ioan 12:26

Sunday, 11 May 2014

Versetul zilei

Omul chibzuit vede răul și se ascunde; dar proștii merg spre el și sînt pedepsiți. 

Proverbe 27:12

Saturday, 10 May 2014

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmii 9:10

Friday, 9 May 2014

Versetul zilei

Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 2:3 

Thursday, 8 May 2014

Versetul zilei

Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sînt cei ce au credință.

 Galateni 3:7 

Wednesday, 7 May 2014

Versetul zilei

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. 

Romani 15:2 

Tuesday, 6 May 2014

Versetul zilei

El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrșite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. 

Deuteronomul 32:4

Monday, 5 May 2014

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțămiri. 

Filipeni 4:6

Sunday, 4 May 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou, și a zis: „Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieții." 

Ioan 8:12

Saturday, 3 May 2014

Versetul zilei

Dacă împliniți Legea împărătească, potrivit Scripturii: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți", bine faceți. 

Iacov 2:8

Friday, 2 May 2014

Versetul zilei

Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău; căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă." 

Eclesiastul 3:17

Thursday, 1 May 2014

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape." 

Matei 3:2 

Wednesday, 30 April 2014

Versetul zilei

În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricîte ar fi ele, toate în El sînt „da"; de aceea și „Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 1:20

Tuesday, 29 April 2014

Versrtul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Monday, 28 April 2014

Versetul zilei

Așa a vorbit Domnul oștirilor: Faceți cu adevărat dreptate, și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. 

Zaharia 7:9

Sunday, 27 April 2014

Versetul zilei

Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Saturday, 26 April 2014

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. 

Romani 2:11

Friday, 25 April 2014

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S'a ridicat în sus, și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Thursday, 24 April 2014

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Wednesday, 23 April 2014

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Tuesday, 22 April 2014

Versetul zilei

întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

 Fapte 14:22

Monday, 21 April 2014

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimes El." 

Ioan 6:29

Friday, 18 April 2014

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. 

Luca 8:17

Thursday, 17 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întunerec pînă acum. 

1 Ioan 2:9

Wednesday, 16 April 2014

Verserul zilei

Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați! 

Psalmii 80:3

Tuesday, 15 April 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun de cît untdelemnul mirositor, și ziua morții de cît ziua nașterii. 

Eclesiastul 7:1

Monday, 14 April 2014

Versetul zilei

Cînd vine mîndria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

 Proverbe 11:2

Sunday, 13 April 2014

Versetul zilei

Cine are urechi, să audă! 

Apocalipsa 13:9 

Saturday, 12 April 2014

Versetul zilei

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii. 

1 Timotei 2:1

Friday, 11 April 2014

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Thursday, 10 April 2014

Versetul zilei

„Pentrucă cei nenorociți sînt asupriți și pentrucă săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol, și aduc mîntuire celor obijduiți." 

Psalmii 12:5

Wednesday, 9 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Tuesday, 8 April 2014

Versetul zilei

Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvîrșesc astfel de lucruri, și pe cari le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 

Romani 2:3

Monday, 7 April 2014

Versetul zilei

Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine. 

Ioan 14:1

Sunday, 6 April 2014

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape." 

Matei 3:2

Saturday, 5 April 2014

Versetul zilei

Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Friday, 4 April 2014

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate. 

Psalmii 103:8

Wednesday, 2 April 2014

Versetul zilei

Eu, Eu vă mîngîi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba, 

 Isaia 51:12 

Tuesday, 1 April 2014

Versetul zilei

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Și-l alege El de moștenire! 

Psalmii 33:12

Monday, 31 March 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Saturday, 29 March 2014

Versetul zilei

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămînea în picioare cînd Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului. 

Maleahi 3:2

Friday, 28 March 2014

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s'a întors în el, și a înviat. 

1 Împăraţi 17:22

Monday, 24 March 2014

Versetul zilei

Duceți-vă de învățați ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!» Căci n'am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși." 

Matei 9:13

Sunday, 23 March 2014

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n'ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Saturday, 22 March 2014

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătătea Ta, sînt cu inima veselă, din pricina mîntuirii Tale: cînt Domnului, căci mi-a făcut bine! 

Psalmii 13:5-6

Friday, 21 March 2014

Versetul zilei

Isus a întins mîna, S'a atins de el, și a zis: „Da, vreau, fii curățit!" Îndată a fost curățită lepra lui. 

Matei 8:3

Thursday, 20 March 2014

Versetul zilei

Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa 20:15

Wednesday, 19 March 2014

Versetul zilei

De aceea îți spun: Păcatele ei, cari sînt multe, sînt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin. 

Luca 7:47

Monday, 17 March 2014

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmii 130:3 

Sunday, 16 March 2014

Versetul zilei

și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 

Luca 1:50

Saturday, 15 March 2014

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea, și treci cu vedera păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Și ține mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica 7:18 

Friday, 14 March 2014

Versetul zilei

Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua 23:11

Thursday, 13 March 2014

Versetul zilei

Dacă zicem că n'avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. 

1 Ioan 1:8 

Wednesday, 12 March 2014

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Și se mirau foarte mult de El. 

Marcu 12:17

Tuesday, 11 March 2014

Versetul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănînce și să se bucure fără El? 

Eclesiastul 2:25

Monday, 10 March 2014

Versetul zilei

Domnul întărește pașii omului, cînd Îi place calea lui; 

Psalmii 37:23

Sunday, 9 March 2014

Versetul zilei

Voi sînteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mîntuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Saturday, 8 March 2014

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 7 March 2014

Versetul zilei

Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul! 

Ieremia 17:7 

Thursday, 6 March 2014

Versetul zilei

Proorocii, cari au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mîntuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 

1 Petru 1:10

Wednesday, 5 March 2014

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scîrbă. 

Proverbe 28:9 

Tuesday, 4 March 2014

Versetul zilei

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani 8:10

Monday, 3 March 2014

Versetul zilei

Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. 

Ioan 7:24

Sunday, 2 March 2014

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmii 1:1

Saturday, 1 March 2014

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8

Friday, 28 February 2014

Versetul zilei

Eu, Eu sînt Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! 

Isaia 43:11

Thursday, 27 February 2014

Versetul zilei

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu." 

Genesa 18:14 

Wednesday, 26 February 2014

Versetul zilei

Prea iubiților nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o dela început. Porunca aceasta veche este Cuvîntul, pe care l-ați auzit. 

1 Ioan 2:7 

Tuesday, 25 February 2014

Versetul zilei

Nu te grăbi să te mînii în sufletul tău, căci mînia locuiește în sînul nebunilor. 

Eclesiastul 7:9

Monday, 24 February 2014

Versetul zilei

Leneșul zice: „Afară este un leu, care m'ar putea ucide pe uliță!" 

Proverbe 22:13

Sunday, 23 February 2014

Versetul zilei

Domnul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo. 

1 Samuel 2:6

Saturday, 22 February 2014

Versetul zilei

Poporul a strigat către Moise. Moise s'a rugat Domnului, și focul s'a stins. 

Numeri 11:2

Friday, 21 February 2014

Versetul zilei

ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre." 

Matei 8:17

Thursday, 20 February 2014

Versetul zilei

Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n'ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:8

Wednesday, 19 February 2014

Versetul zilei

Deaceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gîndindu-vă ce veți mînca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decît hrana, și trupul mai mult decît îmbrăcămintea? 

Matei 6:25

Tuesday, 18 February 2014

Versetul zilei

Moise și Aaron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre ceice chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat. 

Psalmii 99:6

Monday, 17 February 2014

Versetul zilei

Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. 

1 Corinteni 7:23

Sunday, 16 February 2014

Versetul zilei

Iată postul plăcut Mie: desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, și rupe orice fel de jug; împarte-ți pînea cu cel flămînd, și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, și nu întoarce spatele semenului tău. 

Isaia 58:6-7

Saturday, 15 February 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă și fără mustrare, și ea îi va fi data. 

Iacov 1:5

Friday, 14 February 2014

Versetul zilei

Frica de Domnul este urîrea răului; trufia și mîndria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 

Proverbe 8:13

Thursday, 13 February 2014

Versetul zilei

aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. 

Efeseni 2:12

Wednesday, 12 February 2014

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoși", dintre cari cel dintîi sînt eu. 

1 Timotei 1:15

Tuesday, 11 February 2014

Versetul zilei

Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credicioșie. 

Psalmii 86:15

Monday, 10 February 2014

Versetul zilei

Nu vă abateți dela El; altfel, ați merge după lucruri de nimic, cari n'aduc nici folos nici izbăvire, pentrucă sînt lucruri de nimic. 

1 Samuel 12:21

Sunday, 9 February 2014

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 

1 Ioan 1:9

Saturday, 8 February 2014

Versetul zilei

Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. 

Proverbe 29:1

Friday, 7 February 2014

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim dela Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n'a păcătuit de loc cu buzele lui. 

Iov 2:10

Thursday, 6 February 2014

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele, – „Scoală-te", a zis El slăbănogului, „ridică-ți patul, și du-te acasă." 

Matei 9:6

Wednesday, 5 February 2014

Versetul zilei

Cum înveselește untdelemnul și tămîia inima, așa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. 

Proverbe 27:9 

Tuesday, 4 February 2014

Versetul zilei

Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperișul cortului Lui, și mă va înălța pe o stîncă. 

Psalmii 27:5

Monday, 3 February 2014

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, cari împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mîniei Domnului. 

Ţefania 2:3

Sunday, 2 February 2014

Versetul zilei

Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plînset și bocet! 

Ioel 2:12

Saturday, 1 February 2014

Versetul zilei

Fiți treji, și vegheați! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită. 

1 Petru 5:8

Friday, 31 January 2014

Versetul zilei

De aceea și poate să mîntuiască în chip desăvîrșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. 

Evrei 7:25

Thursday, 30 January 2014

Versetul zilei

Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. 

Proverbe 27:19

Wednesday, 29 January 2014

Versetul zilei

Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăș! Fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați! 


Psalmii 80:19

Tuesday, 28 January 2014

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfîntul lui Israel: «Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos, și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

Isaia 48:17

Monday, 27 January 2014

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S'a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Saturday, 25 January 2014

Versetul zilei

Cine zice: „Îl cunosc", și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. 

1 Ioan 2:4

Friday, 24 January 2014

Versetul zilei

Sămănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mîntuire. 

Osea 10:12

Thursday, 23 January 2014

Versetul zilei

Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteți supt Lege, ci supt har. 

Romani 6:14 

Tuesday, 21 January 2014

Versetul zilei

„Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6 

Monday, 20 January 2014

Versetul zilei

Religiunea curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume. 

Iacov 1:27

Sunday, 19 January 2014

Versetul zilei

Nu Te mînia prea mult, Doamne, și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar, spre noi, căci toți sîntem poporul Tău. 

Isaia 64:9

Saturday, 18 January 2014

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce însemnează: «Milă voiesc, iar nu jertfe,» n'ați fi osîndit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului." 

Matei 12:7-8

Friday, 17 January 2014

Versetul zilei

Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. 

Psalmii 115:11

Thursday, 16 January 2014

Versetul zilei

Căci Cel ce sfințește și cei ce sînt sfințiți, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați" 

Evrei 2:11

Wednesday, 15 January 2014

Versetul zilei

Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. 

Proverbe 12:11

Tuesday, 14 January 2014

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, cînd strig către Tine, și cînd îmi ridic mînile spre locașul Tău cel Sfînt. 

Psalmii 28:2

Saturday, 11 January 2014

Versetul zilei

„Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, – „scoală-te, ridică-ți patul, și du-te acasă." 

Marcu 2:11

Friday, 10 January 2014

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmii 136:26

Thursday, 9 January 2014

Versetul zilei

Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. 

Ioan 3:17

Wednesday, 8 January 2014

Versetul zilei

Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pămînt nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 

Isaia 65:17

Tuesday, 7 January 2014

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gît, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Monday, 6 January 2014

Versetul zilei

Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

2 Corinteni 3:17

Sunday, 5 January 2014

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpînește. 

Proverbe 29:11

Saturday, 4 January 2014

Versetul zilei

După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. 

Iacov 2:26

Friday, 3 January 2014

Versetul zilei

Pentrucă nu cei ce aud Legea, sînt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. 

Romani 2:13

Thursday, 2 January 2014

Versetul zilei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gîndul veciniciei, măcarcă omul nu poate cuprinde, dela început pînă la sfîrșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 

Eclesiastul 3:11 

Wednesday, 1 January 2014

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator