Tuesday, 28 February 2017

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu, 8:12

Monday, 27 February 2017

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Sunday, 26 February 2017

Versetul zilei

„Du-te şi spune lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale. 

Isaia, 38:5

Saturday, 25 February 2017

Versetul zilei

Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 

1 Ioan, 4:8

Friday, 24 February 2017

Versetul zilei

Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 

Isaia, 58:5

Thursday, 23 February 2017

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. 

Proverbe, 18:2

Wednesday, 22 February 2017

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. 

Psalmi, 100:5

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. 

Psalmi, 100:5

Tuesday, 21 February 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Monday, 20 February 2017

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Sunday, 19 February 2017

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 

Filipeni, 2:14

Saturday, 18 February 2017

Versetul zilei

Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea! 

Psalmi, 6:9

Friday, 17 February 2017

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Thursday, 16 February 2017

Versetul zilei

La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre"? 

Psalmi, 11:1

Wednesday, 15 February 2017

Versetul zilei

Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! – zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui! 

Isaia, 57:19

Tuesday, 14 February 2017

Versetul zilei

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." 

Romani, 10:13

Monday, 13 February 2017

Versetul zilei

dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. 

Romani, 7:23

Sunday, 12 February 2017

Versetul zilei

El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica, 7:19

Saturday, 11 February 2017

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug." 

1 Petru, 2:22

Thursday, 9 February 2017

Versetul zilei

Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi." 

Galateni, 3:11

Wednesday, 8 February 2017

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 

2 Samuel, 12:13

Tuesday, 7 February 2017

Versetul zilei

Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 

Coloseni, 2:6

Monday, 6 February 2017

Versetul zilei

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 

Ioan, 5:24

Sunday, 5 February 2017

Versetul zilei

Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii. 

Psalmi, 135:5

Saturday, 4 February 2017

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." 

Matei, 3:2

Friday, 3 February 2017

Versetul zilei

Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima. 

Ecclesiast, 7:7

Thursday, 2 February 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6

Wednesday, 1 February 2017

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, 

Proverbe, 25:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator