Thursday, 31 December 2015

Versetul zilei

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

1 Corinteni, 12:7

Wednesday, 30 December 2015

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 29 December 2015

Versetul zilei

„Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!" 

Apocalipsa, 22:7

Monday, 28 December 2015

Versetul zilei

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. 

Romani, 4:13

Sunday, 27 December 2015

Versetul zilei

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său! 

Psalmi, 146:5 

Saturday, 26 December 2015

Versetul zilei

Indurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite.

Iuda, 1:2

Friday, 25 December 2015

Versetul zilei

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi." 

Matei, 1:23 

Thursday, 24 December 2015

Versetul zilei

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. 

Proverbe, 28:13

Wednesday, 23 December 2015

Versetul zilei

Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi. 

Luca, 6:19

Tuesday, 22 December 2015

Versetul zilei

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; 

1 Timotei, 5:1 

Monday, 21 December 2015

Versetul zilei

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni, 3:17

Sunday, 20 December 2015

Versetul zilei

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 

Isaia, 53:5

Friday, 18 December 2015

Versetul zilei

Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare! 

Proverbe, 12:7

Thursday, 17 December 2015

Versetul zilei

Feriţi-vă de orice se pare rău. 

1 Tesaloniceni, 5:22

Wednesday, 16 December 2015

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 

1 Ioan, 1:9

Tuesday, 15 December 2015

Versetul zilei

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 

1 Tesaloniceni, 5:9

Monday, 14 December 2015

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Sunday, 13 December 2015

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Saturday, 12 December 2015

Versetul zilei

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! 

Iacob, 4:17

Friday, 11 December 2015

Versetul zilei

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 

Ioan, 17:21 

Thursday, 10 December 2015

Versetul zilei

Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 

Galateni, 3:27

Wednesday, 9 December 2015

Versetul zilei

Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. 

Proverbe, 22:9

Tuesday, 8 December 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea."

Ioan, 9:11 

Monday, 7 December 2015

Versetul zilei

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră 

Efeseni, 4:26 

Saturday, 5 December 2015

Versetul zilei

De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni, 4:8

Friday, 4 December 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Thursday, 3 December 2015

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6 

Wednesday, 2 December 2015

Versetul zilei

Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!" 

Iona, 4:11

Tuesday, 1 December 2015

Versetul zilei

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 

2 Petru, 3:15

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator