Saturday, 31 October 2009

Versetul zilei

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

1 Corinteni 2:12

Friday, 30 October 2009

Versetul zilei

Încredinţarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.

Romani 14:22

Thursday, 29 October 2009

Versetul zilei

Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

2 Timotei 4:18

Wednesday, 28 October 2009

Versetul zilei

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare!

Psalmii 130:7

Tuesday, 27 October 2009

Versetul zilei

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.

Proverbele 9:12

Monday, 26 October 2009

Versetul zilei

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: "Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!

Hagai 1:5

Sunday, 25 October 2009

Versetul zilei

Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi.
Aduceţi jertfe neprihănite, şi încredeţi-vă în Domnul.

Psalmii 4:4,5

Saturday, 24 October 2009

Versetul zilei

Domnul a fost cu Iosua, şi i s-a dus vestea în toată ţara.

Iosua 6:27

Friday, 23 October 2009

Versetul zilei

Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată.

2 Corinteni 6:3

Thursday, 22 October 2009

Nelu Brie - Ingerii lui Dumnezeu te vadRamona Lup - Azi vin acasa

Versetul zilei

Atunci îmi zic: "Ceea ce mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaşi"...
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;

Psalmii 77:10,11

Wednesday, 21 October 2009

Versetul zilei

Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.

Apocalipsa 21:7

Tuesday, 20 October 2009

Versetul zilei

Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,

1 Timotei 6:11,14

Monday, 19 October 2009

Versetul zilei

De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Faptele apostolilor 24:16

Sunday, 18 October 2009

Versetul zilei

Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi, şi vei vedea cai şi care, şi un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine.

Deuteronomul 20:1

Saturday, 17 October 2009

Versetul zilei

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

Galateni 3:26,27

Friday, 16 October 2009

Versetul zilei

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El.

Proverbele 14:26

Thursday, 15 October 2009

Versetul zilei

Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.

Ieremia 24:7

Wednesday, 14 October 2009

John Piper - De ce exista raul in lume?

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

Isaia 57:15

Tuesday, 13 October 2009

Versetul zilei

Să vă tăiaţi dar inima împrejur, şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.
Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri;

Deuteronomul 10:17

Monday, 12 October 2009

Versetul zilei

Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!

Evrei 11:17

Sunday, 11 October 2009

Versetul zilei

Căci David zice despre El: "Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.

Faptele apostolilor 2:25

Saturday, 10 October 2009

Versetul zilei

Să ştii dar în ziua aceasta, şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Deuteronomul 4:39

Friday, 9 October 2009

Versetul zilei

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.

1 Corinteni 3:11

Thursday, 8 October 2009

Versetul zilei

Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.

Proverbele 21:31

Wednesday, 7 October 2009

Versetul zilei

Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.
Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.

Psalmii 86:10,11

Tuesday, 6 October 2009

Versetul zilei

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuşi Dumnezeu, pe el L-a însemnat cu pecetea Lui.

Ioan 6:27

Monday, 5 October 2009

Versetul zilei

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.

Ioan 4:23,24

Fa o diferenta - Psalmul 139

Sunday, 4 October 2009

Versetul zilei

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Isaia 53:6,7

Saturday, 3 October 2009

Versetul zilei

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii."

Ioan 13:35

Friday, 2 October 2009

Versetul zilei

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează.

Iov 36:15

Thursday, 1 October 2009

Versetul zilei

Cineva I-a zis: "Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?" El le-a răspuns:
"Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea."

Luca 13:23,24
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator