Saturday, 31 January 2015

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17 

Friday, 30 January 2015

Versetul zilei

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Psalmi, 146:3


Thursday, 29 January 2015

Versetul zilei

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. 

Proverbe, 19:2

Wednesday, 28 January 2015

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Tuesday, 27 January 2015

Versetul zilei

Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. 

Zaharia, 7:9 

Monday, 26 January 2015

Versetul zilei

Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 

Iacob, 4:7 

Sunday, 25 January 2015

Versetul zilei

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. 

Ioan, 13:35

Saturday, 24 January 2015

Versetul zilei

Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 

2 Cronici, 27:6 

Friday, 23 January 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!" 

Marcu, 10:15

Thursday, 22 January 2015

Versetul zilei

 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Wednesday, 21 January 2015

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Tuesday, 20 January 2015

Versetul zilei

 Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel. 

Ioel, 3:16

Monday, 19 January 2015

Versetul zilei

Eu şi Tatăl una suntem. 

Ioan, 10:30

Sunday, 18 January 2015

Versetul zilei

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează. 

Iov, 36:15

Saturday, 17 January 2015

Versetul zilei

Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? 

Marcu, 8:36

Friday, 16 January 2015

Versetul zilei

Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice. 

Tit, 3:9

Thursday, 15 January 2015

Versetul zilei

M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu! 

Iona, 2:6

Wednesday, 14 January 2015

Versetul zilei

 Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. 

Proverbe, 29:1

Tuesday, 13 January 2015

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Monday, 12 January 2015

Versetul zilei

 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 

2 Timotei, 4:3

Sunday, 11 January 2015

Versetul zilei

 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni, 2:21

Saturday, 10 January 2015

Versetul zilei

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. 

Psalmi, 18:28

Friday, 9 January 2015

Versetul zilei

 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!

 1 Petru, 3:14

Thursday, 8 January 2015

Versetul zilei

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 

Luca, 16:10 

Wednesday, 7 January 2015

Versetul zilei

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6

Tuesday, 6 January 2015

Versetul zilei

Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. 

Marcu, 11:25 

Monday, 5 January 2015

Versetul zilei

Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? 

Ieremia, 4:14

Sunday, 4 January 2015

Versetul zilei

 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. 

Matei, 7:12

Saturday, 3 January 2015

Versetul zilei

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. 

Galateni, 6:2

Friday, 2 January 2015

Versetul zilei

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!" 

Apocalipsa, 16:15

Thursday, 1 January 2015

Versetul zilei

 Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.

Iov, 37:5
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator