Tuesday, 30 September 2014

Versetul zilei

Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo. 

Ecclesiast, 1:7

Monday, 29 September 2014

Versetul zilei

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.

 Ioan, 5:22

Sunday, 28 September 2014

Versetul zilei

Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." 

Galateni, 3:6 

Saturday, 27 September 2014

Versetul zilei

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe, 17:5

Thursday, 25 September 2014

Versetul zilei

Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 

1 Corinteni, 8:9

Wednesday, 24 September 2014

Versetul zilei

 Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 

Geneza, 7:5

Tuesday, 23 September 2014

Versetul zilei

 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El."

 Ioan, 6:29 

Monday, 22 September 2014

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

Sunday, 21 September 2014

Versetul zilei

„Domnul este partea mea de moştenire", zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 

Plângeri, 3:24 

Saturday, 20 September 2014

Versetul zilei

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; 

1 Timotei, 5:1

Friday, 19 September 2014

Versetul zilei

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 

Hagai, 1:5

Thursday, 18 September 2014

Versetul zilei

 Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Proverbe, 11:2

Wednesday, 17 September 2014

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

 Coloseni, 3:2

Tuesday, 16 September 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9

Monday, 15 September 2014

Versetul zilei

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 

1 Petru, 3:9

Sunday, 14 September 2014

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Saturday, 13 September 2014

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Friday, 12 September 2014

Versetul zilei

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi.

 Iov, 8:20

Thursday, 11 September 2014

Versetul zilei

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 

Efeseni, 5:1

Wednesday, 10 September 2014

Versetul zilei

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră. 

Efeseni, 4:26

Tuesday, 9 September 2014

Versetul zilei

Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui. 

Psalmi, 25:10

Monday, 8 September 2014

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea, 6:6

Sunday, 7 September 2014

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Saturday, 6 September 2014

Versetul zilei

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 

1 Petru, 4:14

Friday, 5 September 2014

Versetul zilei

Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.

Galateni, 2:18

Thursday, 4 September 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii. 

Ecclesiast, 7:1

Wednesday, 3 September 2014

Versetul zilei

Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua, 23:11

Tuesday, 2 September 2014

Versetul zilei

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

 Coloseni, 3:5 

Monday, 1 September 2014

Versetul zilei

 Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?" 

Fapte, 19:15
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator