Friday, 31 March 2017

Versetul zilei

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe, 8:12

Thursday, 30 March 2017

Versetul zilei

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. 

Proverbe, 10:5

Wednesday, 29 March 2017

Versetul zilei

Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. 

Psalmi, 9:4

Tuesday, 28 March 2017

Versetul zilei

Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt". 

1 Petru, 1:16

Monday, 27 March 2017

Versetul zilei

Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 

Tit, 1:15

Sunday, 26 March 2017

Versetul zilei

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. 

Coloseni, 3:15

Saturday, 25 March 2017

Versetul zilei

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. 

Romani, 7:6

Thursday, 23 March 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Matei, 4:4

Wednesday, 22 March 2017

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Tuesday, 21 March 2017

Versetul zilei

După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău."

Ioan, 5:14

Monday, 20 March 2017

Versetul zilei

Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, 

Psalmi, 7:1

Sunday, 19 March 2017

Versetul zilei

Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 

Matei, 8:13

Saturday, 18 March 2017

Versetul zilei

Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 

Romani, 4:1

Thursday, 16 March 2017

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi." 

Psalmi, 12:5

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi." 

Psalmi, 12:5

Wednesday, 15 March 2017

Versetul zilei

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. 

Proverbe, 5:21

Tuesday, 14 March 2017

Versetul zilei

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 

1 Petru, 2:23

Monday, 13 March 2017

Versetul zilei

Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. 

Psalmi, 5:12

Sunday, 12 March 2017

Versetul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate." 

Ioan, 7:24

Saturday, 11 March 2017

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. 

Evrei, 3:12

Thursday, 9 March 2017

Versetul zilei

Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia. 

Psalmi, 11:5

Wednesday, 8 March 2017

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui." 

Marcu, 6:4

Tuesday, 7 March 2017

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: „Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni, 2:14

Monday, 6 March 2017

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Sunday, 5 March 2017

Versetul zilei

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii." 

Isaia, 9:6

Saturday, 4 March 2017

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi, 40:1

Thursday, 2 March 2017

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică." 

Ioan, 4:14

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator