Saturday, 30 December 2017

Versetul zilei

Îmi vărs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. 

Psalmi 142:2

Friday, 29 December 2017

Versetul zilei

Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. 

1 Corinteni 6:14

Thursday, 28 December 2017

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? 

Mica 6:11

Wednesday, 27 December 2017

Versetul zilei

Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. 

Ioan 2:25

Monday, 25 December 2017

Versetul zilei

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. 

Ioan 1:11

Saturday, 23 December 2017

Versetul zilei

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. 

Matei 23:3

Friday, 22 December 2017

Versetul zilei

Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 

Eclesiastul 7:4

Thursday, 21 December 2017

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Wednesday, 20 December 2017

Versetul zilei

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni 2:8

Tuesday, 19 December 2017

Versetul zilei

Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat." 

Romani 3:4

Monday, 18 December 2017

Versetul zilei

Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?" 

Iona 4:4

Friday, 15 December 2017

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire;

1 Petru 2:1

Thursday, 14 December 2017

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Tuesday, 12 December 2017

Versetul zilei

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Romani 6:23

Sunday, 10 December 2017

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Saturday, 9 December 2017

Versetul zilei

Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, și în El nu este strâmbătate. 

Ioan 7:18

Friday, 8 December 2017

Versetul zilei

Ce a fost va mai fi, și ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. 

Eclesiastul 1:9

Thursday, 7 December 2017

Versetul zilei

Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. 

Proverbe 22:29

Wednesday, 6 December 2017

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Tuesday, 5 December 2017

Versetul zilei

Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea este prost.

Proverbe 12:1 

Monday, 4 December 2017

Versetul zilei

Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. 

Psalmi 1:6

Sunday, 3 December 2017

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit 2:14

Friday, 1 December 2017

Versetul zilei

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 

1 Timotei 1.6

Wednesday, 29 November 2017

Versetul zilei

Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu. 

Iov 5:8

Monday, 27 November 2017

Versetul zilei

Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

1 Corinteni 12:7

Sunday, 26 November 2017

Versetul zilei

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. 

Isaia 57:16

Saturday, 25 November 2017

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Thursday, 23 November 2017

Versetul zilei

Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, și să fiți sfinți; căci Eu sunt sfânt. 

Levitic 11:45

Tuesday, 21 November 2017

Versetul zilei

Și femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu, și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!" 

1 Împărați 17:24

Sunday, 19 November 2017

Versetul zilei

Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 

Iuda 1:5

Saturday, 18 November 2017

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Friday, 17 November 2017

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Wednesday, 15 November 2017

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.

Psalmi 138:6


Tuesday, 14 November 2017

Versetul zilei

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.

Efeseni 1:7

Monday, 13 November 2017

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești." 

Ioan 8:11

Sunday, 12 November 2017

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta.

Mica 7:7

Saturday, 11 November 2017

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Friday, 10 November 2017

Versetul zilei

și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare. 

1 Tesaloniceni 1:10

Thursday, 9 November 2017

Versetul zilei

Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. 

Luca 3:5

Wednesday, 8 November 2017

Versetul zilei

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 

Marcu 8:34

Tuesday, 7 November 2017

Versetul zilei

Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți! 

Proverbe 31:8

Monday, 6 November 2017

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Sunday, 5 November 2017

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 4 November 2017

Versetul zilei

Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 

1 Ioan 3:5

Friday, 3 November 2017

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Wednesday, 1 November 2017

Versetul zilei

„Doamne", a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. 

Matei 8:8

Tuesday, 31 October 2017

Versetul zilei

„Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști." 

Ieremia 33:3

Monday, 30 October 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Sunday, 29 October 2017

Versetul zilei

după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 

Romani 3:10

Saturday, 28 October 2017

Versetul zilei

El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. 

Marcu 1:34

Friday, 27 October 2017

Versetul zilei

Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. 

Fapte 2:24

Thursday, 26 October 2017

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul: „Păziți ce este drept și faceți ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, și neprihănirea Mea este aproape să se arate.
Isaia 56:1

Tuesday, 24 October 2017

Versetul zilei

Prin înțelepciune se înalță o casă, și prin pricepere se întărește; 

Proverbe 24:3

Monday, 23 October 2017

Versetul zilei

fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 

Filipeni 1:28

Sunday, 22 October 2017

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 21 October 2017

Versetul zilei

Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: „Avem pe Avraam ca tată!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Luca 3:8

Friday, 20 October 2017

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!", n-ați fi osândit pe niște nevinovați. 

Matei 12:7

Thursday, 19 October 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 

Ioan 7:16

Wednesday, 18 October 2017

Versetul zilei

Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. 

Proverbe 12:18

Tuesday, 17 October 2017

Versetul zilei

Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 

Eclesiastul 3:1

Monday, 16 October 2017

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Sunday, 15 October 2017

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Saturday, 14 October 2017

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești." 

Marcu 7:7

Friday, 13 October 2017

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Thursday, 12 October 2017

Versetul zilei

Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, 

Evrei 2:14

Wednesday, 11 October 2017

Versetul zilei

Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 

Apocalipsa 2:5

Tuesday, 10 October 2017

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. 

Psalmi 28:2

Sunday, 8 October 2017

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Friday, 6 October 2017

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 5 October 2017

Versetul zilei

Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 

2 Samuel 7:22

Wednesday, 4 October 2017

Versetul zilei

Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 

1 Ioan 1:5

Tuesday, 3 October 2017

Versetul zilei

A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 

Ioan 2:15

Monday, 2 October 2017

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. 

Psalmi 7:10

Sunday, 1 October 2017

Versetul zilei

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 

Coloseni 1:17

Friday, 29 September 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu." 

Ioan 3:3

Wednesday, 27 September 2017

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6

Tuesday, 26 September 2017

Versetul zilei

Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei"; 

Eclesiastul 12:1

Monday, 25 September 2017

Versetul zilei

Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. 

Romani 2:13

Sunday, 24 September 2017

Versetul zilei

Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. 

Luca 12:2

Saturday, 23 September 2017

Versetul zilei

Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața, și asprimea feței i se schimbă. 

Eclesiastul 8:1

Friday, 22 September 2017

Versetul zilei

Nu vă abateți de la El; altfel, ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel 12:21

Thursday, 21 September 2017

Versetul zilei

Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? 

Evrei 1:14

Tuesday, 19 September 2017

Versetul zilei

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 

Efeseni 1:11

Monday, 18 September 2017

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Sunday, 17 September 2017

Versetul zilei

Căci eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 

Galateni 2:19

Saturday, 16 September 2017

Versetul zilei

Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: „Avem ca tată pe Avraam!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Matei 3:9

Thursday, 14 September 2017

Versetul zilei

Așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea își închide gura. 

Iov 5:16

Wednesday, 13 September 2017

Versetul zilei

Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are Omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?" 

Ioan 7:15

Tuesday, 12 September 2017

Versetul zilei

Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. 

Matei 3:8

Monday, 11 September 2017

Versetul zilei

Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. 

Deuteronom 33:26

Sunday, 10 September 2017

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 9 September 2017

Versetul zilei

Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr. 

Ioan 4:24

Friday, 8 September 2017

Versetul zilei

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. 

Plângeri 3:26

Thursday, 7 September 2017

Versetul zilei

Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ieremia 17:9

Tuesday, 5 September 2017

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat.

1 Împărați 17:22

Monday, 4 September 2017

Versetul zilei

Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 

Matei 9:12

Saturday, 2 September 2017

Versetul zilei

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 

1 Corinteni 1:9

Friday, 1 September 2017

Versetul zilei

Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia, și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. 

Proverbe 24:6

Thursday, 31 August 2017

Versetul zilei

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 

Ioan 17:17

Wednesday, 30 August 2017

Versetul zilei

Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. 

Matei 21:22

Monday, 28 August 2017

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!", n-ați fi osândit pe niște nevinovați. 

Matei 12:7

Saturday, 26 August 2017

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați. 

Psalmi 138:6

Friday, 25 August 2017

Versetul zilei

Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. 

2 Petru 3:8

Thursday, 24 August 2017

Versetul zilei

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. 

Romani 3:9

Wednesday, 23 August 2017

Versetul zilei

Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum 1:3

Tuesday, 22 August 2017

Versetul zilei

Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te, căci Domnul face lucruri mari! 

Ioel 2:21

Monday, 21 August 2017

Versetul zilei

Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și-l scapă din mâna celor puternici. 

Iov 5:15

Sunday, 20 August 2017

Versetul zilei

Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. 

Zaharia 1:3

Saturday, 19 August 2017

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Friday, 18 August 2017

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale. 

Psalmi 13:5

Thursday, 17 August 2017

Versetul zilei

Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. 

1 Petru 2:21

Tuesday, 15 August 2017

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7

Friday, 11 August 2017

Versetul zilei

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4   

Thursday, 10 August 2017

Versetul zilei

Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele. 

Osea, 14:9

Wednesday, 9 August 2017

Versetul zilei

Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său. 

Ioel, 2:18

Tuesday, 8 August 2017

Versetul zilei

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 

1 Samuel, 30:6

Monday, 7 August 2017

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele! 

Psalmi, 141:3

Sunday, 6 August 2017

Versetul zilei

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 

Galateni, 5:1

Friday, 4 August 2017

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9

Wednesday, 2 August 2017

Versetul zilei

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

1 Petru, 3:18

Tuesday, 1 August 2017

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri. 

1 Timotei, 4:4

Monday, 31 July 2017

Versetul zilei

Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul.

Coloseni, 3:22

Sunday, 30 July 2017

Versetul zilei

şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor!

1 Imparati, 8:23

Friday, 28 July 2017

Versetul zilei

Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei. 

Psalmi, 25:3

Thursday, 27 July 2017

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea." 

Ioan, 9:11

Wednesday, 26 July 2017

Versetul zilei

O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare. 

Psalmi, 59:17

Monday, 24 July 2017

Versetul zilei

„Tatăl nostru", I-au răspuns ei, „este Avraam." Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 

Ioan, 8:39

Saturday, 22 July 2017

Versetul zilei

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 

Apocalipsa, 3:11

Friday, 21 July 2017

Versetul zilei

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. 

Coloseni, 2:8

Thursday, 20 July 2017

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 19 July 2017

Versetul zilei

Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. 

Iov, 8:9

Tuesday, 18 July 2017

Versetul zilei

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." 

1 Corinteni, 2:9

Monday, 17 July 2017

Versetul zilei

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. 

Ioan, 1:18

Sunday, 16 July 2017

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia. 

Proverbe, 25:9

Saturday, 15 July 2017

Versetul zilei

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 

2 Timotei, 2:6

Friday, 14 July 2017

Versetul zilei

El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 

Daniel, 10:12

Thursday, 13 July 2017

Versetul zilei

Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi." 

Matei, 8:2

Wednesday, 12 July 2017

Versetul zilei

„Atunci un Împărat tot eşti!", I-a zis Pilat. „Da", a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." 

Ioan, 18:37

Tuesday, 11 July 2017

Versetul zilei

Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci. 

Iov, 32:9

Monday, 10 July 2017

Versetul zilei

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat 

Luca, 14:11

Sunday, 9 July 2017

Versetul zilei

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 

1 Samuel, 15:22

Saturday, 8 July 2017

Versetul zilei

Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului: chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul! 

Ecclesiast, 2:16

Friday, 7 July 2017

Versetul zilei

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 

Galateni, 3:28

Thursday, 6 July 2017

Versetul zilei

Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 

Marcu, 13:13

Wednesday, 5 July 2017

Versetul zilei

 Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Monday, 3 July 2017

Versetul zilei

„Domnul este partea mea de moştenire", zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 

Plângeri, 3:24

Sunday, 2 July 2017

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Saturday, 1 July 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 

Marcu, 12:24

Friday, 30 June 2017

Versetul zilei

Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. 

Proverbe, 21:31

Thursday, 29 June 2017

Versetul zilei

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! 

Ieremia, 17:7

Wednesday, 28 June 2017

Versetul zilei

David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!" 

1 Cronici, 21:13

Tuesday, 27 June 2017

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 26 June 2017

Versetul zilei

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 

1 Corinteni, 6:20

Sunday, 25 June 2017

Versetul zilei

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 

Romani, 12:15

Saturday, 24 June 2017

Versetul zilei

Şi iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în frica Domnului, cu credinţă şi curăţie de inimă. 

2 Cronici, 19:9

Friday, 23 June 2017

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Thursday, 22 June 2017

Versetul zilei

şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. 

2 Cronici, 15:2

Wednesday, 21 June 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 20 June 2017

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare." 

Luca, 7:9

Monday, 19 June 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 

Coloseni, 1:13

Sunday, 18 June 2017

Versetul zilei

şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor! 

1 Imparati, 8:23

Saturday, 17 June 2017

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Friday, 16 June 2017

Versetul zilei

Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi" 

Evrei, 2:11

Thursday, 15 June 2017

Versetul zilei

Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii." 

Luca, 20:38

Wednesday, 14 June 2017

Versetul zilei

Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipseşte mintea şi spune tuturor că este un nebun! 

Ecclesiast, 10:3

Tuesday, 13 June 2017

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Monday, 12 June 2017

Versetul zilei

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. 

Ioan, 17:3

Sunday, 11 June 2017

Versetul zilei

El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica, 7:19

Saturday, 10 June 2017

Versetul zilei

„V-am spus", le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 

Ioan, 10:25

Friday, 9 June 2017

Versetul zilei

Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă." 

Marcu, 4:9

Thursday, 8 June 2017

Versetul zilei

Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului" 

1 Petru, 2:7

Wednesday, 7 June 2017

Versetul zilei

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. 

Fapte 2:21

Tuesday, 6 June 2017

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi, 138:3

Monday, 5 June 2017

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Saturday, 3 June 2017

Versetul zilei

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. 

Proverbe, 10:5

Friday, 2 June 2017

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 

2 Samuel, 12:13

Thursday, 1 June 2017

Versetul zilei

pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 

Coloseni, 1:10

Wednesday, 31 May 2017

Versetul zilei

Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod." 

Faptele Apostolilor, 5:25

Tuesday, 30 May 2017

Versetul zilei

Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam! 

Daniel, 4:3

Monday, 29 May 2017

Versetul zilei

Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare. 

Ecclesiast, 11:10

Sunday, 28 May 2017

Versetul zilei

Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om aceea-l spurcă. 

Marcu, 7:15

Friday, 26 May 2017

Versetul zilei

măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 

Efeseni, 2:5

Thursday, 25 May 2017

Versetul zilei

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. 

Psalmi, 9:9

Wednesday, 24 May 2017

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Tuesday, 23 May 2017

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!" 

Psalmi, 16:2

Monday, 22 May 2017

Versetul zilei

Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. 

Romani, 11:16

Sunday, 21 May 2017

Versetul zilei

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 

1 Ioan, 2:1

Saturday, 20 May 2017

Versetul zilei

Din mulţi ieşeau şi draci care strigau şi ziceau: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu." Dar El îi mustra şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul. 

Luca, 4:41

Friday, 19 May 2017

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 

Matei, 5:5

Thursday, 18 May 2017

Versetul zilei

El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 

Proverbe, 2:7

Wednesday, 17 May 2017

Versetul zilei

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! 

Proverbe, 1:8

Tuesday, 16 May 2017

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

Romani, 2:11 

Monday, 15 May 2017

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.

Psalmi, 10:14

Sunday, 14 May 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." 

Ioan, 3:3

Saturday, 13 May 2017

Versetul zilei

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 

Efeseni, 4:5

Friday, 12 May 2017

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Thursday, 11 May 2017

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Tuesday, 9 May 2017

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei, 4:7

Monday, 8 May 2017

Versetul zilei

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 

Psalmi, 143:2

Sunday, 7 May 2017

Versetul zilei

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 

Ioan, 4:23

Saturday, 6 May 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Friday, 5 May 2017

Versetul zilei

binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. 

Luca, 6:28

Thursday, 4 May 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6

Wednesday, 3 May 2017

Versetul zilei

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. 

Iov, 1:1

Tuesday, 2 May 2017

Versetul zilei

Ştiu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiţi. 

Psalmi, 140:12

Monday, 1 May 2017

Versetul zilei

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus. 

Evrei, 3:1

Saturday, 29 April 2017

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni, 6:12

Friday, 28 April 2017

Versetul zilei

Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. 

Ecclesiast, 5:2

Thursday, 27 April 2017

Versetul zilei

Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 

Evrei, 3:4

Wednesday, 26 April 2017

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor. 

Ecclesiast, 5:3

Tuesday, 25 April 2017

Versetul zilei

Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 

Mica, 6:7

Monday, 24 April 2017

Versetul zilei

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

Ioan, 7:17 - 

Sunday, 23 April 2017

Versetul zilei

Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!" 

Marcu, 2:12

Saturday, 22 April 2017

Versetul zilei

Să nu rămână de ruşine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul oştirilor! Să nu roşească de ruşine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

Psalmi, 69:6 -

Thursday, 20 April 2017

Versetul zilei

Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. 

Romani, 2:1

Wednesday, 19 April 2017

Versetul zilei

„Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo", şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 

Matei, 17:20

Tuesday, 18 April 2017

Versetul zilei

Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. 

Proverbe, 16:5

Monday, 17 April 2017

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte, sunt mai de preţ decât strigătele unuia care stăpâneşte între nebuni. 

Ecclesiast, 9:17

Saturday, 15 April 2017

Versetul zilei

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Romani, 5:2

Friday, 14 April 2017

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare" 

1 Petru, 3:10

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare" 

1 Petru, 3:10

Thursday, 13 April 2017

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 

Matei, 5:5

Wednesday, 12 April 2017

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmi, 9:10

Tuesday, 11 April 2017

Versetul zilei

Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel, şi până la asfinţitul soarelui s-a trudit să-l scape. 

Daniel, 6:14

Monday, 10 April 2017

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." 

Ioan, 8:11

Sunday, 9 April 2017

Versetul zilei

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. 

1 Corinteni, 5:7

Saturday, 8 April 2017

Versetul zilei

Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?" 

Luca, 18:8

Friday, 7 April 2017

Versetul zilei

Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!" 

Iona, 4:11

Thursday, 6 April 2017

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani, 4:2

Wednesday, 5 April 2017

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5

Tuesday, 4 April 2017

Versetul zilei

Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?" Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?" 

Luca, 8:25  

Monday, 3 April 2017

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

Sunday, 2 April 2017

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Saturday, 1 April 2017

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Friday, 31 March 2017

Versetul zilei

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe, 8:12

Thursday, 30 March 2017

Versetul zilei

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. 

Proverbe, 10:5

Wednesday, 29 March 2017

Versetul zilei

Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. 

Psalmi, 9:4

Tuesday, 28 March 2017

Versetul zilei

Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt". 

1 Petru, 1:16

Monday, 27 March 2017

Versetul zilei

Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 

Tit, 1:15

Sunday, 26 March 2017

Versetul zilei

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. 

Coloseni, 3:15

Saturday, 25 March 2017

Versetul zilei

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. 

Romani, 7:6

Thursday, 23 March 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Matei, 4:4

Wednesday, 22 March 2017

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Tuesday, 21 March 2017

Versetul zilei

După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău."

Ioan, 5:14

Monday, 20 March 2017

Versetul zilei

Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, 

Psalmi, 7:1

Sunday, 19 March 2017

Versetul zilei

Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 

Matei, 8:13

Saturday, 18 March 2017

Versetul zilei

Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 

Romani, 4:1

Thursday, 16 March 2017

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi." 

Psalmi, 12:5

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi." 

Psalmi, 12:5

Wednesday, 15 March 2017

Versetul zilei

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. 

Proverbe, 5:21

Tuesday, 14 March 2017

Versetul zilei

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 

1 Petru, 2:23

Monday, 13 March 2017

Versetul zilei

Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. 

Psalmi, 5:12

Sunday, 12 March 2017

Versetul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate." 

Ioan, 7:24

Saturday, 11 March 2017

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. 

Evrei, 3:12

Thursday, 9 March 2017

Versetul zilei

Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia. 

Psalmi, 11:5

Wednesday, 8 March 2017

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui." 

Marcu, 6:4

Tuesday, 7 March 2017

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: „Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni, 2:14

Monday, 6 March 2017

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Sunday, 5 March 2017

Versetul zilei

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii." 

Isaia, 9:6

Saturday, 4 March 2017

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi, 40:1

Thursday, 2 March 2017

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică." 

Ioan, 4:14

Tuesday, 28 February 2017

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu, 8:12

Monday, 27 February 2017

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Sunday, 26 February 2017

Versetul zilei

„Du-te şi spune lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale. 

Isaia, 38:5

Saturday, 25 February 2017

Versetul zilei

Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 

1 Ioan, 4:8

Friday, 24 February 2017

Versetul zilei

Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 

Isaia, 58:5

Thursday, 23 February 2017

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. 

Proverbe, 18:2

Wednesday, 22 February 2017

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. 

Psalmi, 100:5

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. 

Psalmi, 100:5

Tuesday, 21 February 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Monday, 20 February 2017

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Sunday, 19 February 2017

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 

Filipeni, 2:14

Saturday, 18 February 2017

Versetul zilei

Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea! 

Psalmi, 6:9

Friday, 17 February 2017

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Thursday, 16 February 2017

Versetul zilei

La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre"? 

Psalmi, 11:1

Wednesday, 15 February 2017

Versetul zilei

Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! – zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui! 

Isaia, 57:19

Tuesday, 14 February 2017

Versetul zilei

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." 

Romani, 10:13

Monday, 13 February 2017

Versetul zilei

dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. 

Romani, 7:23

Sunday, 12 February 2017

Versetul zilei

El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica, 7:19

Saturday, 11 February 2017

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug." 

1 Petru, 2:22

Thursday, 9 February 2017

Versetul zilei

Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi." 

Galateni, 3:11

Wednesday, 8 February 2017

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 

2 Samuel, 12:13

Tuesday, 7 February 2017

Versetul zilei

Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 

Coloseni, 2:6

Monday, 6 February 2017

Versetul zilei

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 

Ioan, 5:24

Sunday, 5 February 2017

Versetul zilei

Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii. 

Psalmi, 135:5

Saturday, 4 February 2017

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." 

Matei, 3:2

Friday, 3 February 2017

Versetul zilei

Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima. 

Ecclesiast, 7:7

Thursday, 2 February 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6

Wednesday, 1 February 2017

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, 

Proverbe, 25:9

Tuesday, 31 January 2017

Versetul zilei

Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. 

Isaia, 45:5

Monday, 30 January 2017

Versetul zilei

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 

Ioan, 3:36

Sunday, 29 January 2017

Versetul zilei

Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 

Evrei, 2:16

Saturday, 28 January 2017

Versetul zilei

Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 

Galateni, 2:19

Friday, 27 January 2017

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 

Romani, 9:8

Thursday, 26 January 2017

Versetul zilei

Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El. 

Iov, 11:13

Wednesday, 25 January 2017

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Tuesday, 24 January 2017

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Monday, 23 January 2017

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. 

Romani, 8:2

Sunday, 22 January 2017

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Thursday, 19 January 2017

Versetul zilei

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 

Geneza, 5:24

Wednesday, 18 January 2017

Versetul zilei

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 

Evrei, 10:35

Tuesday, 17 January 2017

Versetul zilei

În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:20

Monday, 16 January 2017

Versetul zilei

„Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti." 

Matei, 4:10

Sunday, 15 January 2017

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Friday, 13 January 2017

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Tuesday, 10 January 2017

Versetul zilei

I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?" 

Marcu, 4:41

Sunday, 8 January 2017

Versetul zilei

Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii." 

Psalmi, 142:5

Friday, 6 January 2017

Versetul zilei

Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. 

Psalmi, 25:4

Wednesday, 4 January 2017

Versetul zilei

În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile! 

Tefania, 3:16

Tuesday, 3 January 2017

Versetul zilei

Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, 

Evrei, 7:26

Monday, 2 January 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 

Coloseni, 1:13

Sunday, 1 January 2017

Versetul zilei

Voi strânge pe cei întristaţi, care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara. 

Tefania, 3:18

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator