Saturday, 31 December 2016

Versetul zilei

Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 

Evrei, 6:15

Friday, 30 December 2016

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

Thursday, 29 December 2016

Versetul zilei

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 

Ioan, 5:24

Wednesday, 28 December 2016

Versetul zilei

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: 

Proverbe, 6:20

Tuesday, 27 December 2016

Versetul zilei

Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! 

Plângeri, 5:21

Monday, 26 December 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Matei, 4:4

Sunday, 25 December 2016

Versetul zilei

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi." 

Matei, 1:23

Saturday, 24 December 2016

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Friday, 23 December 2016

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Thursday, 22 December 2016

Versetul zilei

„Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 

Marcu, 10:18

Wednesday, 21 December 2016

Versetul zilei

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni, 3:20

Tuesday, 20 December 2016

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea, 6:6

Monday, 19 December 2016

Versetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. 

Filipeni, 2:4 -

Sunday, 18 December 2016

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5

Saturday, 17 December 2016

Versetul zilei

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica, 6:8

Thursday, 15 December 2016

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Tuesday, 13 December 2016

Versetul zilei

„Făţarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă? 

Luca, 13:15

Monday, 12 December 2016

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8

Sunday, 11 December 2016

Versetul zilei

Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci! 

Mica, 4:5

Saturday, 10 December 2016

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Friday, 9 December 2016

Versetul zilei

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 

Evrei, 4:15

Thursday, 8 December 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Wednesday, 7 December 2016

Versetul zilei

 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.

 Romani, 10:4l

Tuesday, 6 December 2016

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi, 23:1

Monday, 5 December 2016

Versetul zilei

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

2 Ioan, 1:9 

Friday, 2 December 2016

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Thursday, 1 December 2016

Versetul zilei

şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov, 1:21

Wednesday, 30 November 2016

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 29 November 2016

Versetul zilei

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!" 

Luca, 11:28

Monday, 28 November 2016

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

Psalmi, 139:4 

Saturday, 26 November 2016

Versetul zilei

după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine." 

Romani, 9:33

Friday, 25 November 2016

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Thursday, 24 November 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Wednesday, 23 November 2016

Versetul zilei

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Tuesday, 22 November 2016

Versetul zilei

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 

Luca, 1:37

Monday, 21 November 2016

Versetul zilei

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

 Romani, 12:2

Sunday, 20 November 2016

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. 

Iacob, 1:4

Saturday, 19 November 2016

Versetul zilei

În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie. 

Evrei, 7:28

Friday, 18 November 2016

Versetul zilei

Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? 

Marcu, 8:37

Thursday, 17 November 2016

Versetul zilei

Ce este omul se cunoaşte după numele care i s-a dat demult: se ştie că este din pământ, şi nu poate să se judece cu Cel ce este mai tare decât el. 

Ecclesiast, 6:10

Wednesday, 16 November 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Tuesday, 15 November 2016

Versetul zilei

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;

 Marcu, 10:43 

Monday, 14 November 2016

Versetul zilei

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 

Proverbe, 2:6

Saturday, 12 November 2016

Versetul zilei

Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 

Luca, 7:15

Friday, 11 November 2016

Versrtul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Thursday, 10 November 2016

Versrtul zilei

Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. 

Psalmi, 145:14

Wednesday, 9 November 2016

Versetul zilei

Să ştii, dar, că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpâneşti; căci tu eşti un popor tare încăpăţânat. 

Deuteronom, 9:6

Tuesday, 8 November 2016

Versetul zilei

Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta; dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră. 

1 Samuel, 12:20

Monday, 7 November 2016

Versetul zilei

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 

1 Petru, 1:13

Sunday, 6 November 2016

Versetul zilei

Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 

Luca, 6:27

Thursday, 3 November 2016

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, 

Efeseni, 2:14

Wednesday, 2 November 2016

Versetul zilei

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt. 

Iona, 2:7

Tuesday, 1 November 2016

Versetul zilei

Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui şi să păziţi poruncile Lui. 

1 Imparati, 8:61

Monday, 31 October 2016

Versetul zilei

Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!" 

Matei, 9:29

Sunday, 30 October 2016

Versetul zilei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 

Ecclesiast, 3:11

Saturday, 29 October 2016

Versetul zilei

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare! 

Psalmi, 130:7

Thursday, 27 October 2016

Versetul zilei

„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine." 

Marcu, 9:37

Wednesday, 26 October 2016

Versetul zilei

Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 

Ioan, 10:37

Tuesday, 25 October 2016

Versetul zilei

dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! 

Isaia, 58:10

Monday, 24 October 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 

Fapte 4:19

Saturday, 22 October 2016

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare." 

Luca, 7:9

Friday, 21 October 2016

Versetul zilei

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe, 8:12

Thursday, 20 October 2016

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Wednesday, 19 October 2016

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Tuesday, 18 October 2016

Versetul zilei

El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. 

Filipeni, 3:21

Monday, 17 October 2016

Versetul zilei

Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari." 

Marcu, 11:17

Sunday, 16 October 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Saturday, 15 October 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 13 October 2016

Versetul zilei

De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin. 

Luca, 7:47

Wednesday, 12 October 2016

Versetul zilei

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. 

Psalmi, 7:17

Tuesday, 11 October 2016

Versetul zilei

pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 

1 Petru, 1:7

Monday, 10 October 2016

Versetul zilei

În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui. 

Daniel, 1:20

Sunday, 9 October 2016

Versetul zilei

A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin. 

1 Timotei, 1:17

Saturday, 8 October 2016

Versetul zilei

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 

Proverbe, 8:13

Friday, 7 October 2016

Versetul zilei

Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!" 

Marcu, 5:36

Thursday, 6 October 2016

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Wednesday, 5 October 2016

Versetul zilei

Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. 

Psalmi, 73:26

Tuesday, 4 October 2016

Versetul zilei

smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 

Iacob, 4:10

Monday, 3 October 2016

Versetul zilei

Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului." 

Luca, 6:5

Sunday, 2 October 2016

Versetul zilei

Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 

Romani, 6:10

Thursday, 29 September 2016

Versetul zilei

Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău? 

Matei, 7:4

Wednesday, 28 September 2016

Versetul zilei

Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan, 2:17

Tuesday, 27 September 2016

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Monday, 26 September 2016

Versetul zilei

Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! 

Psalmi, 32:2

Sunday, 25 September 2016

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 

Ioan, 7:16

Friday, 23 September 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 

Marcu, 12:24

Thursday, 22 September 2016

Versetul zilei

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

Psalmi, 147:11

Wednesday, 21 September 2016

Versetul zilei

Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. 

Evrei, 5:14

Monday, 19 September 2016

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit? 

1 Cor 4:7

Sunday, 18 September 2016

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. 

Galateni, 1:4

Saturday, 17 September 2016

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Friday, 16 September 2016

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea. 

Luca, 18:17

Thursday, 15 September 2016

Versetul zilei

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

Psalmi, 147:11

Tuesday, 13 September 2016

Versetul zilei

Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 

1 Corinteni, 7:19

Monday, 12 September 2016

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Sunday, 11 September 2016

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea." 

Ioan, 9:11

Saturday, 10 September 2016

Versetul zilei

Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. 

Proverbe, 10:2

Thursday, 8 September 2016

Versetul zilei

nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Wednesday, 7 September 2016

Versetul zilei

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. 

Proverbe, 27:5

Tuesday, 6 September 2016

Versetul zilei

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Luca, 11:9

Monday, 5 September 2016

Versrtul zilei

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! 

Matei, 5:6

Saturday, 3 September 2016

Versetul zilei

Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 

Evrei, 2:16

Thursday, 1 September 2016

Versetul zilei

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni, 8:2

Wednesday, 31 August 2016

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşt

Marcu, 7:7


Tuesday, 30 August 2016

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 

Psalmi, 111:10

Monday, 29 August 2016

Versetul zilei

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 

2 Petru, 1:1

Sunday, 28 August 2016

Versetul zilei

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 

1 Tesaloniceni, 4:11

Saturday, 27 August 2016

Versetul zilei

Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. 

Isaia, 59:20

Tuesday, 23 August 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Monday, 22 August 2016

Versetul zilei

Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. 

Proverbe, 23:23

Sunday, 21 August 2016

Versetul zilei

şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni, 3:19

Saturday, 20 August 2016

Versetul zilei

„Cine eşti Tu, Doamne?", a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş." 

Faptele Apostolilor, 9:5

Friday, 19 August 2016

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 

Apocalipsa, 3:3

Thursday, 18 August 2016

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Wednesday, 17 August 2016

Versetul zilei

Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. 

Psalmi, 97:10

Tuesday, 16 August 2016

Versetul zilei

Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 

Ioan, 13:14

Monday, 15 August 2016

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 

Psalmi, 139:23

Sunday, 14 August 2016

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. 

Filipeni, 3:3

Saturday, 13 August 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Friday, 12 August 2016

Versetul zilei

David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!" 

1 Cronici, 21:13

Thursday, 11 August 2016

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Wednesday, 10 August 2016

Versetul zilei

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. 

Romani, 13:10

Tuesday, 9 August 2016

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Monday, 8 August 2016

Versetul zilei

Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit. 

Estera, 7:10

Sunday, 7 August 2016

Versetul zilei

Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu. 

Iov, 5:8

Saturday, 6 August 2016

Versrtul zilei

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. 

Psalmi, 145:9

Friday, 5 August 2016

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei, 5:8

Thursday, 4 August 2016

Versetul zilei

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 

Matei, 24:35

Wednesday, 3 August 2016

Versetul zilei

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 

Coloseni, 1:16

Tuesday, 2 August 2016

Versetul zilei

Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. 

Fapte 26:20

Monday, 1 August 2016

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Sunday, 31 July 2016

Versetul zilei

Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi, când s-a uitat, a fost tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit. 

Marcu, 8:25

Saturday, 30 July 2016

Versetul zilei

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! 

Psalmi, 106:1

Friday, 29 July 2016

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! 

Psalmi, 24:1

Thursday, 28 July 2016

Versetul zilei

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 

Fapte17:30

Wednesday, 27 July 2016

Versetul zilei

"Eu şi Tatăl una suntem." 

Ioan, 10:30

Tuesday, 26 July 2016

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Monday, 25 July 2016

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda, 1:9

Sunday, 24 July 2016

Versetul zilei

Şi Iahaziel a zis: Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. 

2 Cronici, 20:15

Saturday, 23 July 2016

Versetul zilei

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 

1 Petru, 2:17

Friday, 22 July 2016

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Thursday, 21 July 2016

Versetul zilei

Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 

Matei, 8:13

Wednesday, 20 July 2016

Versetul zilei

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul. 

1 Petru, 3:12

Tuesday, 19 July 2016

Versetul zilei

Mai bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură. 

Proverbe, 15:17

Monday, 18 July 2016

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." 

Ioan, 8:11

Sunday, 17 July 2016

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei, 8:1

Saturday, 16 July 2016

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Friday, 15 July 2016

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra. 

Luca, 5:13

Thursday, 14 July 2016

Versetul zilei

Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. 

Psalmi, 112:4

Wednesday, 13 July 2016

Versetul zilei

Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. 

Romani, 12:12

Tuesday, 12 July 2016

Versetul zilei

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. 

Ioel, 2:13

Monday, 11 July 2016

Versetul zilei

împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 

Isaia, 58:7

Sunday, 10 July 2016

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 

Psalmi, 111:10

Saturday, 9 July 2016

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 

Luca, 10:27

Friday, 8 July 2016

Versetul zilei

Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 

Matei, 20:26 

Wednesday, 6 July 2016

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. 

Psalmi, 124:8

Tuesday, 5 July 2016

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 

Iacob, 1:5

Sunday, 3 July 2016

Versetul zilei

Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 

1 Corinteni, 10:27

Saturday, 2 July 2016

Versetul zilei

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 

Ioan, 10:27

Friday, 1 July 2016

Versetul zilei

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. 

Proverbe, 25:11

Wednesday, 29 June 2016

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni, 4:6

Tuesday, 28 June 2016

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani, 5:1

Monday, 27 June 2016

Versetul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Sunday, 26 June 2016

Versetul zilei

Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 

1 Ioan, 3:3

Saturday, 25 June 2016

Versetul zilei

Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul! 

Psalmi, 134:3

Friday, 24 June 2016

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Thursday, 23 June 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 22 June 2016

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Tuesday, 21 June 2016

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 

1 Corinteni, 4:2

Sunday, 19 June 2016

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! 

Psalmi, 128:1

Friday, 17 June 2016

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Thursday, 16 June 2016

Versetul zilei

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă."

Matei, 19:26

Wednesday, 15 June 2016

Versetul zilei

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. 

Psalmi, 143:8

Tuesday, 14 June 2016

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 

2 Timotei, 1:7

Monday, 13 June 2016

Versetul zilei

Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 

Evrei, 4:13

Saturday, 11 June 2016

Versetul zilei

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. 

Proverbe, 22:6

Thursday, 9 June 2016

Versetul zilei

Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! 

Psalmi, 104:1

Wednesday, 8 June 2016

Versetul zilei

Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. 

Luca, 9:26

Tuesday, 7 June 2016

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte. 

Psalmi, 48:14

Monday, 6 June 2016

Versetul zilei

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. 

1 Corinteni, 3:11

Sunday, 5 June 2016

Versetul zilei

Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii." 

Deuteronom, 8:17

Saturday, 4 June 2016

Versetul zilei

Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? 

Luca, 18:7

Friday, 3 June 2016

Versetul zilei

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 

Iacob, 1:6

Thursday, 2 June 2016

Versetul zilei

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă." 

Matei, 12:50

Wednesday, 1 June 2016

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Tuesday, 31 May 2016

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Monday, 30 May 2016

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, 

Proverbe, 25:9

Sunday, 29 May 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace." 

Luca, 8:48

Saturday, 28 May 2016

Versetul zilei

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. 

Psalmi, 16:8

Friday, 27 May 2016

Versetul zilei

să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa. 

1 Tesaloniceni, 2:12

Thursday, 26 May 2016

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină. 

Luca, 8:17

Wednesday, 25 May 2016

Versetul zilei

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 

Apocalipsa, 3:5

Monday, 23 May 2016

Versetul zilei

Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte. 

Proverbe, 23:9

Sunday, 22 May 2016

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Saturday, 21 May 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!" 

Marcu, 10:45

Friday, 20 May 2016

Versetul zilei

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta." 

Romani, 4:18

Thursday, 19 May 2016

Versetul zilei

Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile. 

Psalmi, 93:5

Wednesday, 18 May 2016

Versetul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Tuesday, 17 May 2016

Versrtul zilei

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Luca, 11:9

Monday, 16 May 2016

Versetul zilei

Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi şi încă pe fraţi! 

1 Corinteni, 6:8

Sunday, 15 May 2016

Versetul zilei

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, 

Psalmi, 10:17

Saturday, 14 May 2016

Versetul zilei

Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi. 

Ioan, 17:11

Friday, 13 May 2016

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Thursday, 12 May 2016

Versetul zilei

Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. 

Deuteronom, 8:6

Wednesday, 11 May 2016

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. 

Marcu, 7:9

Tuesday, 10 May 2016

Versetul zilei

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. 

Proverbe, 14:8

Monday, 9 May 2016

Versetul zilei

El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 

2 Imparati, 18:5

Sunday, 8 May 2016

Versetul zilei

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 

1 Samuel, 30:6

Saturday, 7 May 2016

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Friday, 6 May 2016

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi? 

Iov, 4:7

Thursday, 5 May 2016

Versetul zilei

Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! 

Psalmi, 33:3

Wednesday, 4 May 2016

Versetul zilei

Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 

2 Samuel, 7:22

Tuesday, 3 May 2016

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17

Monday, 2 May 2016

Versetul zilei

Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se teme de Numele Tău: „Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel ce o trimite! 

Mica, 6:9

Sunday, 1 May 2016

Versetul zilei

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. 

Ioan, 20:31

Saturday, 30 April 2016

Versetul zilei

Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi. 

1 Samuel, 12:24

Friday, 29 April 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 28 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, 

Romani, 9:32

Wednesday, 27 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? 

Psalmi, 49:5

Tuesday, 26 April 2016

Versetul zilei

Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. 

1 Samuel, 2:6

Monday, 25 April 2016

Versetul zilei

Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi", pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 

Evrei, 3:13

Sunday, 24 April 2016

Versetul zilei

Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; 

1 Ioan, 3:11

Saturday, 23 April 2016

Versetul zilei

„Atunci când va veni vremea hotărâtă", zice Domnul, „voi judeca fără părtinire. 

Psalmi, 75:2

Friday, 22 April 2016

Versetul zilei

Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. 

Matei, 23:26

Thursday, 21 April 2016

Versetul zilei

Nu vă abateţi de la El; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel, 12:21

Wednesday, 20 April 2016

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov, 2:10

Tuesday, 19 April 2016

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

Isaia, 48:17

Monday, 18 April 2016

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9

Sunday, 17 April 2016

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Saturday, 16 April 2016

Versetul zilei

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 

Coloseni, 4:2

Versetul zilei

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 

Coloseni, 4:2

Friday, 15 April 2016

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 

Plângeri, 3:31

Thursday, 14 April 2016

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. 

Psalmi, 124:8

Wednesday, 13 April 2016

Versetul zilei

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. 

Proverbe, 28:13

Tuesday, 12 April 2016

Versetul zilei

Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi. 

Marcu, 6:56

Monday, 11 April 2016

Versetul zilei

Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. 

Marcu, 4:23

Saturday, 9 April 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl"? 

Ioan, 14:9

Friday, 8 April 2016

Versetul zilei

În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. 

Proverbe, 14:3

Thursday, 7 April 2016

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Wednesday, 6 April 2016

Versetul zilei

Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari! 

Ioel, 2:21

Tuesday, 5 April 2016

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Monday, 4 April 2016

Versetul zilei

Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui." 

Romani, 9:28

Sunday, 3 April 2016

Versetul zilei

Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci. 

Proverbe, 28:8

Saturday, 2 April 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Friday, 1 April 2016

Versetul zilei

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. 

Apocalipsa, 2:5

Thursday, 31 March 2016

Versetul zilei

Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Psalmi, 136:26

Wednesday, 30 March 2016

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 

Filipeni, 2:14

Tuesday, 29 March 2016

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Monday, 28 March 2016

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Sunday, 27 March 2016

Versetul zilei

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii 

Efeseni, 6:18

Saturday, 26 March 2016

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Friday, 25 March 2016

Versetul zilei

Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!" 

Apocalipsa, 15:4

Thursday, 24 March 2016

Versetul zilei

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: 

Ioan, 6:37

Wednesday, 23 March 2016

Versrtul zilei

Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!" 

Daniel, 4:37

Tuesday, 22 March 2016

Versetul zilei

s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 

Fapte 4:10

Monday, 21 March 2016

Versetul zile

Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?… 

Matei, 7:4

Sunday, 20 March 2016

Versetul zilei

ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 

Iuda, 1:21

Saturday, 19 March 2016

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, şi n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, şi răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Ecclesiast, 8:8

Friday, 18 March 2016

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Thursday, 17 March 2016

Versetul zilei

Acela are lopata în mână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge." 

Luca, 3:17

Wednesday, 16 March 2016

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!" 

Psalmi, 16:2

Tuesday, 15 March 2016

Versetul zilei

 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Monday, 14 March 2016

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Sunday, 13 March 2016

Versetul zilei

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. 

Psalmi, 145:18

Saturday, 12 March 2016

Versetul zilei

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 

Romani, 6:14

Friday, 11 March 2016

Versrtul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănânce şi să se bucure fără El? 

Ecclesiast, 2:25

Thursday, 10 March 2016

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Wednesday, 9 March 2016

Versetul zilei

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. 

Maleahi, 3:2

Tuesday, 8 March 2016

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Monday, 7 March 2016

Versetul zilei

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 

Romani, 10:12

Sunday, 6 March 2016

Versetul zilei

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. 

1 Ioan, 3:18

Saturday, 5 March 2016

Versetul zilei

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 

1 Petru, 2:23

Friday, 4 March 2016

Versetul zilei

 Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi, 130:3

Thursday, 3 March 2016

Versetul zilei

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

Romani, 9:16

Wednesday, 2 March 2016

Versetul zilei

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni, 2:18

Tuesday, 1 March 2016

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită după nori nu va secera. 

Ecclesiast, 11:4

Monday, 29 February 2016

Versetul zilei

De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus. 

Fapte 27:25

Sunday, 28 February 2016

Versetul zilei

Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan, 2:17

Saturday, 27 February 2016

Versetul zilei

„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 

Matei, 11:27

Friday, 26 February 2016

Versetul zilei

Pe cine păzeşte porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi judecata. 

Ecclesiast, 8:5

Thursday, 25 February 2016

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Wednesday, 24 February 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40

Tuesday, 23 February 2016

Versetul zilei

Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut. 

Numeri, 14:20

Monday, 22 February 2016

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Sunday, 21 February 2016

Versetul zilei

Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? 

Iov, 25:4

Saturday, 20 February 2016

Versetul zilei

Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. 

Proverbe, 29:11

Friday, 19 February 2016

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, 

1 Timotei, 4:4

Thursday, 18 February 2016

Versetul zilei

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni, 2:18

Wednesday, 17 February 2016

Versetul zilei

Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. 

Psalmi, 62:2

Tuesday, 16 February 2016

Versetul zilei

Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. 

Faptele Apostolilor, 2:25

Monday, 15 February 2016

Versetul zilei

Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.

Proverbe, 26:5 

Sunday, 14 February 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan, 11:25

Saturday, 13 February 2016

Versetul zilei

Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 

Filipeni, 3:12

Friday, 12 February 2016

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Thursday, 11 February 2016

Versetul zilei

Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 

Levitic, 19:12

Wednesday, 10 February 2016

Versetul zilei

Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. 

Coloseni, 3:23

Tuesday, 9 February 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Monday, 8 February 2016

Versetul zilei

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. 

Proverbe, 26:3

Sunday, 7 February 2016

Versetul zilei

Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. 

Deuteronom, 7:9

Saturday, 6 February 2016

Versetul zilei

Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 

Ioan, 3:33

Friday, 5 February 2016

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Thursday, 4 February 2016

Versetul zilei

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. 

Luca, 23:34

Wednesday, 3 February 2016

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Tuesday, 2 February 2016

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 

1 Corinteni, 10:23

Monday, 1 February 2016

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

Sunday, 31 January 2016

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Saturday, 30 January 2016

Versetul zilei

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat." 

Luca, 14:11

Friday, 29 January 2016

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. 

Isaia, 57:15

Thursday, 28 January 2016

Versetul zilei

 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!" 

Marcu, 15:39

Wednesday, 27 January 2016

Versetul zilei

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. 

Daniel, 2:20

Tuesday, 26 January 2016

Versetul zilei

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. 

Ioan, 17:3

Monday, 25 January 2016

Versetul zilei

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 

Ecclesiast, 12:8

Sunday, 24 January 2016

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9

Saturday, 23 January 2016

Versetul zilei

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 

1 Corinteni, 6:19

Friday, 22 January 2016

Versetul zilei

Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul care face ruşine şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui. 

Proverbe, 17:2

Thursday, 21 January 2016

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Tuesday, 19 January 2016

Versetul zilei

Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi. 

Exod, 14:14

Monday, 18 January 2016

Versetul zilei

Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, 

Evrei, 7:26

Sunday, 17 January 2016

Versetul zilei

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. 

Proverbe, 16:7

Saturday, 16 January 2016

Versetul zilei

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 

1 Ioan, 3:1

Friday, 15 January 2016

Versetul zilei

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, 

Psalmi, 10:17

Thursday, 14 January 2016

Versetul zilei

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!" 

Marcu, 6:50

Wednesday, 13 January 2016

Versetul zilei

aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele. 

Evrei, 6:12

Tuesday, 12 January 2016

Versetul zilei

Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!" Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, 

Isaia, 58:9

Monday, 11 January 2016

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Saturday, 9 January 2016

Versetul zilei

Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! 

Plângeri, 5:21

Friday, 8 January 2016

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

Thursday, 7 January 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 6 January 2016

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.  

Psalmi, 10:14

Tuesday, 5 January 2016

Versetul zilei

Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!" Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi." 

Matei, 9:13 

Sunday, 3 January 2016

Versetul zilei

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. 

Proverbe, 28:5 

Friday, 1 January 2016

Versetul zilei

Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. 

Faptele Apostolilor, 5:31

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator