Wednesday, 30 April 2014

Versetul zilei

În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricîte ar fi ele, toate în El sînt „da"; de aceea și „Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 1:20

Tuesday, 29 April 2014

Versrtul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Monday, 28 April 2014

Versetul zilei

Așa a vorbit Domnul oștirilor: Faceți cu adevărat dreptate, și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. 

Zaharia 7:9

Sunday, 27 April 2014

Versetul zilei

Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Saturday, 26 April 2014

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. 

Romani 2:11

Friday, 25 April 2014

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S'a ridicat în sus, și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Thursday, 24 April 2014

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Wednesday, 23 April 2014

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Tuesday, 22 April 2014

Versetul zilei

întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

 Fapte 14:22

Monday, 21 April 2014

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimes El." 

Ioan 6:29

Friday, 18 April 2014

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. 

Luca 8:17

Thursday, 17 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întunerec pînă acum. 

1 Ioan 2:9

Wednesday, 16 April 2014

Verserul zilei

Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați! 

Psalmii 80:3

Tuesday, 15 April 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun de cît untdelemnul mirositor, și ziua morții de cît ziua nașterii. 

Eclesiastul 7:1

Monday, 14 April 2014

Versetul zilei

Cînd vine mîndria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

 Proverbe 11:2

Sunday, 13 April 2014

Versetul zilei

Cine are urechi, să audă! 

Apocalipsa 13:9 

Saturday, 12 April 2014

Versetul zilei

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii. 

1 Timotei 2:1

Friday, 11 April 2014

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Thursday, 10 April 2014

Versetul zilei

„Pentrucă cei nenorociți sînt asupriți și pentrucă săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol, și aduc mîntuire celor obijduiți." 

Psalmii 12:5

Wednesday, 9 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Tuesday, 8 April 2014

Versetul zilei

Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvîrșesc astfel de lucruri, și pe cari le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 

Romani 2:3

Monday, 7 April 2014

Versetul zilei

Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine. 

Ioan 14:1

Sunday, 6 April 2014

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape." 

Matei 3:2

Saturday, 5 April 2014

Versetul zilei

Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Friday, 4 April 2014

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate. 

Psalmii 103:8

Wednesday, 2 April 2014

Versetul zilei

Eu, Eu vă mîngîi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba, 

 Isaia 51:12 

Tuesday, 1 April 2014

Versetul zilei

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Și-l alege El de moștenire! 

Psalmii 33:12
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator