Saturday, 31 October 2015

Versetul zilei

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 

Filipeni, 4:8

Friday, 30 October 2015

Versetul zilei

Mulţi vor fi curăţaţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. 

Daniel, 12:10

Thursday, 29 October 2015

Versetul zilei

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui." 

Ioan, 6:27

Wednesday, 28 October 2015

Versetul zilei

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

1 Petru, 4:10

Tuesday, 27 October 2015

Versetul zilei

Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune! 

Ecclesiast, 9:10

Monday, 26 October 2015

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Sunday, 25 October 2015

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Saturday, 24 October 2015

Versetul zilei

 Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Luca, 4:4 

Friday, 23 October 2015

Versetul zilei

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 

Galateni, 5:16 

Thursday, 22 October 2015

Versetul zilei

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 

Romani, 6:12

Wednesday, 21 October 2015

Versetul zilei

Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Efeseni, 5:2

Tuesday, 20 October 2015

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Ecclesiast, 12:11

Monday, 19 October 2015

Versetul zilei

Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. 

Psalmi, 145:8

Sunday, 18 October 2015

Versetul zilei

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 

1 Timotei, 4:16

Saturday, 17 October 2015

Versetul zilei

Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale. 

Isaia, 64:8 

Friday, 16 October 2015

Versetul zilei

Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. 

Coloseni, 3:11

Thursday, 15 October 2015

Versetul zilei

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! 

Psalmi, 112:1

Wednesday, 14 October 2015

Versetul zilei

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. 

Romani, 13:8

Tuesday, 13 October 2015

Versetul zilei

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Monday, 12 October 2015

Versetul zilei

Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. 

Ioan, 13:15 

Sunday, 11 October 2015

Versetul zilei

dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. 

Iov, 8:6

Saturday, 10 October 2015

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4 

Friday, 9 October 2015

Versetul zilei

A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Coloseni, 2:14

Thursday, 8 October 2015

Versetul zilei

Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! 

Ecclesiast, 11:1

Wednesday, 7 October 2015

Versetul zilei

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 

1 Tesaloniceni, 5:8

Tuesday, 6 October 2015

Versetul zilei

Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 

Romani, 6:2

Monday, 5 October 2015

Versetul zilei

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia, 54:10 

Sunday, 4 October 2015

Versetul zilei

Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui. 

Mica, 7:9

Saturday, 3 October 2015

Versetul zilei

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

Coloseni, 3:13 

Friday, 2 October 2015

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator