Monday, 30 June 2014

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri." 

2 Samuel, 12:13

Sunday, 29 June 2014

Versetul zilei

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 

Romani, 3:24

Saturday, 28 June 2014

Versetul zilei

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. 

Proverbe, 13:10

Friday, 27 June 2014

Versetul zilei

Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. 

Proverbe, 13:3

Thursday, 26 June 2014

Versetul zilei

 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi, 113:9

Wednesday, 25 June 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 

Iacob, 1:5 

Tuesday, 24 June 2014

Versetul zilei

Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor; 

2 Cronici, 15:12

Monday, 23 June 2014

Versetul zilei

voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. 

2 Cronici, 15:7

Sunday, 22 June 2014

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi, 125:1

Thursday, 19 June 2014

Versetul zilei

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! 

Psalmi, 143:10

Tuesday, 17 June 2014

Versetul zilei

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 

Romani, 6:13

Monday, 16 June 2014

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Sunday, 15 June 2014

Versetul zilei

 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4

Saturday, 14 June 2014

Versetul zilei

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară 

Ioan, 6:37

Friday, 13 June 2014

Versetul zilei

 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra. 

Luca, 5:13

Thursday, 12 June 2014

Versetul zilei

Deschide-ţi inima la învăţătură, şi urechile la cuvintele ştiinţei. 

Proverbe, 23:12

Wednesday, 11 June 2014

Versetul zilei

Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 

Galateni, 5:6

Tuesday, 10 June 2014

Versetul zilei

Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 

Exod, 14:15

Monday, 9 June 2014

Versetul zilei

Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor. 

Isaia, 61:11 

Sunday, 8 June 2014

Versetul zilei

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. 

Psalmi, 145:9

Saturday, 7 June 2014

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El." 

Ioan, 6:29

Friday, 6 June 2014

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Thursday, 5 June 2014

Versetul zilei

Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. 

Ecclesiast, 10:1 

Wednesday, 4 June 2014

Versetul zilei

Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 

Evrei, 6:15

Tuesday, 3 June 2014

Versetul zilei

Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. 

Psalmi, 148:13

Monday, 2 June 2014

Versetul zilei

Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. 

Proverbe, 15:3

Sunday, 1 June 2014

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.

 Ioan, 4:14
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator